Generalforsamlingen 2010

Referatet fra den senest afholdte generalforsamling kan læses nedenfor.

Referater fra tidligere års generalforsamlinger kan findes ved at klikke på knapperne herunder.

 

Generalforsamling 2008          Generalforsamling 2009

 

Referat af generalforsamlingen 2010,

som næsten helt symbolsk blev afholdt i regnvejr. Billederne er venligst stillet til rådighed af Erik Schjeldal (klik på miniaturerne for at se dem i stort format).

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Steffen Hyldig

Referent: Christian Thøgersen

2. Formandens beretning

 

(Klik her for at læse hele  beretningen)

 

I løbet af året har bestyrelsen arbejdet med flere ting omkring legepladsen:

● omlægning af græsplænen

● fældning af blommetræet

● sandkassen, der ønskes nedlagt og erstattet af et legehus.

I alle sagerne foregår der en dialog med kommunen, selv om den er noget træg. Vi er dog blevet "stillet et eller andet i udsigt som erstatning for sandkassen.

I øvrigt har året været præget af elementernes rasen, sne om vinteren og meget vand om sommeren!

Aktiviteterne i løbet af året var:

Vejfest, som igen i år var en succes med mange deltagere.

Loppemarked, som desværre måtte aflyses på grund af for få boder. Vi håber trods oprydningen efter oversvømmelserne på, at dette lykkes næste år.

Formanden afsluttede med at konstatere, at kvarteret var ganske unikt for Bornholm, da der her er en positiv befolkningsudvikling!

Hele beretningen kan læses på foreningens hjemmeside www.nvgf.dk, som man opfordres til at besøge og komme med indlæg til.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab

    og fastsættelse af kontin-

    gent

 

 

(Klik her for at se regnskabet)

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. årligt.

 

Regnskabet godkendt.

Kontingent fortsat 50 kr. årligt.

4. Valg af bestyrelsesmed-

    lemmer og revisor

       

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

a.   Peder Andreasen (L17), Bent Schiøtt-Hansen (L19) og Carl-Otto Toudal (L13). Alle er villige til genvalg.

b.   Revisor Viggo Andersen (L23) er ligeledes villig til genvalg. 

 

ad a) Alle blev genvalgt

ad b) Viggo Andersen blev genvalgt

 

5. Evaluering af årets aktivi-

    teter samt fastsættelse af

    datoer i 2011

Loppemarked afholdes den 4. juni 2011

Vejfest afholdes den 13. august 2011. Festudvalg består nu af Kristian Pihl, Anne Bysted, Kirsten Tjørnholm, Ditte Toudal og Jeanette Werner.

Generalforsamling afholdes den 21. august.

6. Evaluering af foreningens

    hjemmeside

Der efterlyses ideer til foreningens hjemmeside, mangler der noget?

Carl-Otto arbejder på at gøre det muligt at skrive direkte til webmasteren.

Forslag om kvarterets historie.

Der efterlyses billeder fra vejfesten i "ubearbejdet form".

7. Indkomne forslag

a.   Erik Schjeldal foreslår, at der nedsættes en træ-gruppe, som skal varetage kontakten til kommunen i forhold til træerne på de kommunalt ejede arealer i vores kvarter. Erik skriver i sin begrundelse for forslaget:

Jeg har nu opsporet hændelsesforløbet i forhold til fældningen af mirabelletræet på legepladsen. Kommunen vil nok gerne sørge for, at der plantes et eller to andre træer i stedet for. To stykker måske kunne være relevante, hvis lærketræet på legepladsen skulle have en mere interessant afløser? 

Endvidere mener jeg, at der bør gøres noget radikalt for at sikre bedre vækstbetingelser for kirsebærtræerne på vejen. De træ-kyndige i Teknik & Miljø har meddelt mig, at de er enige i, at træerne er plantet forkert og ikke kan udvikle sig ordentligt.

b.   Forslag fra flere:

Vandproblemerne i kældrene ved kraftige regnskyl: Generalforsamlingen drøfter ideer og strategier til en løsning af problemet. Der foreslås nedsat et udvalg, som gennem forhandling og samarbejde med kommune og forsikringsselskaber søger at skabe en varig løsning på de tilbagevendende oversvømmelser.

 

Ad 7a) Erik begrundede sit forslag, og et udvalg bestående af Erik, Kirsten og Carl-Otto blev nedsat.

Ad 7b) Der nedsattes et udvalg bestående af bestyrelsen samt Erik og Kristian. 

 

8. Eventuelt

Den nuværende vejbelysning ønskes udskiftet.