Servitutter

I november 1949 tinglystes en række servitutter på alle svenske træhuse i Rønne. Oprindelig var det Det bornholmske Ejendomsselskab, der havde påtaleretten, men denne overgik i 1974 til Rønne Byråd og efter kommunesammenlægningen til Bornholms Kommunalbestyrelse. Nedenfor er lavet et uddrag af hovedindholdet af disse stadig gældende servitutter.

Indledningen

I indledningen til Deklarationen hedder det - retskrivningen er tilpasset (dvs. aa er ændret til å) og udeladelser i teksten er anført med (.....):

 

Undertegnede bestyrelse for Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, København, der er ejer af de nedennævnte ejendomme, (.....), pålægger herved de nævnte ejendomme følgende servitut-mæssige bestemmelser, hvis formål dels er at bevare de kvarte-rer af Rønne købstad, som består af de af den svenske stat efter bombardementet i maj 1945 skænkede træhuse, som samlede haveboligkvarterer med bibeholdelse af træhusenes særlige ka-rakter, dels at give kvartererne et smukt og tiltalende helheds-præg og sikre beboerne de mindst mulige ulemper fra omgivel-serne.

 

Nørrevang

I §1 oplistes derpå matrikelnummeret på alle de ejendomme, der er omfattet af deklarationen, ligesom hvert svenskehusekvarter får et navn. Kvarteret på Lærke-, Birke- og Fyrrevej får her navnet Nørrevang.

 

Legepladsen

Om legepladsen hedder det i §2:

 

De pågældende ejendomme må ikke udstykkes yderligere. Matr. (.....) 18a af Rønne købstads markjorder må kun udlægges og benyttes som anlæg (med legeplads for børn) til fælles benyt-telse for beboerne i det pågældende træhuskvarter, (.....).

 

Bebyggelserne

Om de specielle bestemmelser vedr. bebyggelserne på ejendommene kan man i §3 læse følgende:

 

Samtlige ejendomme (.....) er bebyggede, og der må ikke fore-tages nogen som helst yderligere tilbygning - derunder af skure, udhuse eller garager - uden samtykke af Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, respektive Rønne Byråd (.....), ligesom der ej heller uden sammes samtykke må foretages nogen som helst ombygning eller forandring på eller i de nu på ejendom-men værende bygninger - derunder ændring af husenes udven-dige farver.

     Kælderrum må ikke anvendes til beboelse.

 

Hegn

Der er også regler for hegnet om enkelte ejendomme. Om dette siger §4:

 

Hegnspligten påhviler ejeren af den pågældende ejendom.

     Intet hegn må være mere end 2 meter højt, og som hegn må kun benyttes levende hegn eller naturtræshegn.

     Ethvert hegn eller forandring deri skal godkendes af Det bornholmske Ejensomsselskab A/S, resp. Rønne Byråd (.....)

 

Ejendommenes anvendelse

I §5 omtales en række formål, som ejendommene ikke må bruges til. Her kommer et længere uddrag:

 

Bortset fra de butikker o. lign., som med samtykke af Det born-holmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne Byråd, (.....) undta-gelsesvis måtte være eller blive indrettet i de pågældende ejen-domme, må ingen bygning på disse benyttes til andet end bebo-else.

     Der må således navnlig ikke (.....) drives handel, håndværk (.....) eller industrivirksomhed. Der må ikke indrettes værksted eller lignende eller i øvrigt foretages noget, der ved røg, støj, rystelser, ilde lugt eller skæmmende udseende medfører ulemper for andre beboere af kvarteret eller på anden måde betager ejendommen dens præg og karakter som beliggende i et villa-kvarter. (.....)

     Det til ejendommene hørende areal må kun anvendes til havebrug, men ikke til oplagsplads eller husdyrhold, derunder kaniner og høns, ej heller til telt- og lejrplads, ligesom enhver form for lysthuse eller beboelsesvogne er forbudt, medmindre der er meddelt dispensation af Det bornholmske Ejendomssel-skab A/S, resp. Rønne Byråd (.....).

     På ejendommene, derunder disses bygninger og hegn, må alene anbringes sædvanlige navneplader; reklamer, skilte, figu-rer o. lign. i reklame- eller andet øjemed må kun anbringes ef-ter tilladelse fra Det bornholmske Ejendomsselskab A/S, resp. Rønne Byråd, (.....).

     Såvel de på ejendommene værende bygninger som disses ubebyggede tilliggender skal stedse vedligeholdes og være i ordentlig stand; i tilfælde af misrøgt er den påtaleberettigede berettiget til for vedkommende ansvarliges regning at lade udføre de nødvendige vedligeholdelses- eller reparations-arbejder. Ændringer i beplantningen mellem de på ejendom-mene værende bygninger og veje må ikke ske uden tilladelse (.....).

     Fra bestemmelsen i stk. 3 om forbud mod husdyrhold er alene undtaget en enkelt hund og kat for hver ejendom.

 

Dispensationer

I §6 beskrives muligheden for, at ejendomsselskabet kan overdrage påtaleretten til Rønne Byråd, hvilket altså skete i 1974. Endvidere beskrives den påtaleberettigedes kompetence lidt nøjere:

 

Den påtaleberettigede er berettiget til i særlige tilfælde at indrømme lempelser i de ved nærværende deklaration pålagte forpligtelser, for så vidt dette kan ske uden skade for kvarterets udseende og karakter. Sådanne dispensationer kan kun med-deles under forbehold af myndighedernes godkendelse, såfremt en sådan for det pågældende forhold kræves af love eller andre offentlige forskrifter.

 

Ændring af servitutterne

I den sidste paragraf, §7, understreges det, at de tinglyste servitutter ingensinde (som det jo hedder i kancellisproget) kan ophæves uden den påtaleberettigedes samtykke. Det vil sige, at det ene og alene er Rønne Kommunalbestyrelse, der kan ophæve eller ændre på servitutterne.