Generalforsamlingen 2017, referat

 

Foreningens ordinære generalforsamling 2017 fandt sted søndag 27.08.

Du kan se et referat af generalforsamlingen under menupunktet Om foreningen. Du kan også komme direkte til siden ved at benytte dette link:

Referat af generalforsamlingen 2017.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Carl-Otto Toudal

 
 

Placering af skelbrønde

I forbindelse med etableringen af regnvandsledningen i Nørrevangs kvarteret har Bornholms Forsyning sendt grundejerforeningen et kort over skelbrøndenes placering ud for hver enkelt parcel. Forsyningen oplyser, at udgangspunktet har været at tage så vidt muligt hensyn til tagnedløbenes placering samt gravelængder på de individuelle parceller.

Hvis der skulle være lodsejere, der har ønsker til en anderledes placering af deres skelbrønd end den af Forsyningen foreslåede, skal man hurtigst muligt kontakte Jonas Lasse Frederiksen på tlf. nr. 5692 2412. Han vil så vurdere, om det er muligt at imødekomme et sådant ønske.

Kortet over skelbrøndenes placering kan hentes ved at klikke på dette link:

Placering af skelbrønde

Carl-Otto Toudal

Brevkasser

Postkasser i  svenskehusområderne

Teknik & Miljø 06 10 2011

– Velkommen til inspirations- og dialogmøder om postkasser i svenskehusområderne i Rønne og Nexø.

Med baggrund i Post Danmarks nye regler om opstilling af postkasser, der indføres 1. januar 2012, indbyder Teknik & Miljø ejere/beboere af svenskehusene til orientering og dialog om mulige løsningsforslag.

Formålet med møderne er, at få diskuteret muligheder og ønsker, så der eventuelt kan aftales regler/retningslinjer, omhandlende postkassens placering, udformning, farveholdning mv.

Det kan oplyses, at svenskehusområderne er bevaringsværdige men ikke fredede, og dermed ikke kan få en generel dispensation for opstilling af brevkasser i skel.

Der afholdes to møder; et i Rønne og et i Nexø, begge kl. 18:30-20:00.

Mandag den 17. oktober 2011, Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne, og tirsdag den 18. oktober 2011, Kantinen, Møllevænget 1, Nexø.

På møderne deltager Torkild Westh, Post Danmark, Rønne, Leif Gregersen, afdelingschef for Byggeri og Plan, samt byggesagsbehandlerne Karsten Kofod og Elsebeth Pedersen.

Alle svenskehusejere/-beboere er velkomne til disse møder.

Møde om kommunens vejplaner

Tirsdag den 8. marts kl. 19 er der orientering om kommunens vejplaner, som jo bl.a. handler om ringvejens udmunding i Haslevej. Mødet finder sted på Sagahuset, og jeg håber, at rigtig mange af Nørrevangs beboere vil møde op og lytte og evt. stille nogle af de kritiske spørgsmål, der måske er brug for.

Mange hilsner

Carl-Otto

Møde om Blykobbe Plantage

Jeg henleder opmærksomheden på Naturstyrelsens møde om Blykobbe Plantage. Det har været annonceret i ugeaviserne, ligesom de har sendt mails ud til “udvalgte” personer. Herunder ses en kopi af denne mail. Alle interesserede opfordres til at deltage, men vær lige opmærksom på tilmeldingsfristen.

Mange hilsner, Carl-Otto Toudal

 

Naturstyrelsen Bornholm inviterer til brugermøde om Blykobbe Plantage 

Naturstyrelsen Bornholm er i gang med et projekt om Blykobbe Plantage og nu vil vi gerne invitere brugere af skoven til dialogmøde om nye tiltag og ideer i skoven. Vi vil også på mødet fremlægge vores egne ideer og tanker omkring Blykobbe Plantage. 

Torsdag d. 24. februar kl. 19-21 

Mødested: Bornholms Efterskole
Haslevej 103
3700 Rønne
 

Evt. spørgsmål rettes til Tino Hjorth Bjerregaard

Tilmelding senest mandag d. 21. februar 

Tino Hjorth Bjerregaard xtb@nst.dk eller tlf. 72 54 31 43

Planer på Antoinettevej

Kære alle

Onsdag d. 15. december var jeg indkaldt til et kort orienteringsmøde med en repræsentant for Skov- og Naturstyrelsen. Han kunne oplyse, at Styrelsen havde fået nogle bevillinger, som de for nærværende gjorde sig overvejelser om, hvordan de skulle bruge bl.a omkring Antoinettevej. Selv om den jo ikke hører til vores “distrikt”, så valgte jeg altså at gå til mødet.

Repræsentanten, Bent Pedersen, kunne fortælle, at man gjorde sig overvejelser om at flytte toiletbygningen tættere på parkeringspladsen og indrette en ny bygning også med omklædningsfaciliteter, som skulle kunne bruges af f.eks. idrætsorganisationerne. Samtidig var det måske meningen at lave en ny cykelparkering i tilknytning til parkeringspladsen ved indgangen til Sundhedssporet.

Omkring parkeringsforholdene på Antoinettevej er det Styrelsens plan at rydde specielt rabatten mellem Antoinettevej og campingpladsen, så det bliver muligt at parkere vinkelret på begge sider af Antoinettevej. Man vil så samtidig plante træer ind mod campingpladsen samt ind mod de grunde i Nørrevang, der støder op til Antoinettevej. Når og hvis det bliver aktuelt, skal de af grundejerne, som har noget liggende på arealet uden for deres grunde, nok regne med at få en henvendelse fra Skov- og Naturstyrelsen om at få tingene flyttet væk. Begrundelsen for projektet er at skabe bedre parkeringsforhold i højsæsonen og også omkring forårets campingudstilling, som jo ofte medfører parkeringskaos selv på vores veje.

I samtalen tillod jeg mig at gøre opmærksom på, at Skov- og Naturstyrelsen måske også burde se på nedkørslen til stranden og få den stabiliseret. Bent Pedersen kunne oplyse, at man var opmærksom på problemet i Styrelsen. Adgangen til nedkørselsvejen vil stadig være spærret af en bom, men det er Styrelsens hensigt evt. at erstatte den nuværende metalbom med en bom i Skov- og Naturstyrelsens eget design af træ.

Hvor langt man når med planerne, kunne Bent Pedersen ikke love noget om, men som han udtrykte det: Når nu der begynder at ske en eller anden aktivitet, så ved vi altså, hvad det kan handle om.

Med venlig hilsen

Carl-Otto Toudal