Generalforsamlingen 2008

 

Referat af generalforsamlingen 2008

Det årlige beboermøde – generalforsamlingen – blev afholdt søndag den 15. september 2008. I generalforsamlingen deltog ca. 15 medlemmer.

Dagsordenen var ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent Carl-Otto Toudal blev valgt.Til referent valgtes Christian Thøgersen.
2. Formandens beretning Aktiviterne i løbet af året var:       loppemarked og vejfest

Både vejfesten og loppemarkedet er nu at betragte som en fast tradition i  kvarteret.

     Der vil blive enkelte justeringer til vejfesten i 2009. Starttidspunktet vil være kl. 16.00, og den levende musik vil blive en del af underholdningen, hvor der også vil være forskellige konkurrencer.

     Datoen for vejfesten i 2009 er fastsat til 22. august

Legepladsen. Vedligeholdelsen af både redskaber og “grønne arealer” er ikke på det ønskede niveau. Fodboldbanen er hullet, og hækken og græs bliver sjældent klippet. Sandkassen trænger til reparation, og tovet i træet mangler. Formanden afklarer, hvilket ansvar for vedligeholdelsen der påhviler Regionskommunen, og hvilke der påhviler beboerne.

     Bestyrelsen har indhentet tilbud til nye mål til boldbanen. For at reducere generne for naboerne, når der spilles bold, blev det foreslået at vende boldbanen samt at sætte et trådnet op på hegnet ved de to nabogrunde. Det blev påpeget, at legepladsens nuværende indretning fortsat inviterer til mange aktiviteter. På det førstkommende bestyrelsesmøde vil der blive nedsat en legepladsarbejdsgruppe.

Chikaner. Det er ikke lykkedes at få kommunen til at etablere “chikaner” ved indkørslen til Lærkevej.

Fællesantenneanlæg. Da “tiden” er løbet fra fællesantenneanlæg, har bestyrelsen ikke arbejdet videre med dette.

3. Foreningens regnskab Det reviderede regnskab blev godkendt.Kontingentet fastsattes til fortsat 50 kr. årligt
4. Valg af bestyrelsesmedlemmerPeder Andreasen, Bendt S. Hansen og Carl-Otto Toudal på valg til Bestyrelsen.

Viggo Andersen på valg som revisor

Alle blev genvalgt.
5. Evaluering af vejfesten Se under formandens beretning.
6. Indkomne forslag Foreningens hjemmeside. På generalforsamlingen nedsattes et udvalg bestående af Jørn Egebjerg, Peder Andreasen, Carl-Otto Toudal og Jens Mølsted. Udvalget skal gøre hjemmesiden aktiv. Forskellige emner kunne indgå: Give indtryk af, hvad det er for et kvarter, register over, hvem der har boet og bor i husene, diverse billedgallerier mmm.Vand i kælderen. På Peder Andreasens undersøgelse sidste år var der kun ganske få henvendelser. De kunne ikke anvendes til at få Regionskommunen i gang med renovering af kloaknettet. Det er derfor den enkelte grundejer, der selv skal gøre foranstaltninger, så regnvand ikke kommer op gennem kloaknettet. Christian Thøgersen vil tage kontakt til en kloakkyndig og forhøre sig om priser. Vi håber på nedslag i prisen, hvis flere ønsker at sikre sig.

Beskæring af vejtræer. Vej og Park har beskåret vejtræerne i kvarteret. Træerne skal ikke beskæres. Skulle dette ske, anmodes man om at henvende sig til Vej og Park.

Afbrænding af affald. Da flere beboere på Lærkevej er blevet generet af afbrænding af haveaffald på Frydenlundsvej, vil formanden rette henvendelse til “bagmændene”.

7. Eventuelt Generalforsamlingen opfordrer medlemmerne til at besøge grundejerforeningens hjemmeside: www.nvgf.dk