Generalforsamlingen 2010

Referat af generalforsamlingen 2010,

som næsten helt symbolsk blev afholdt i regnvejr. Billederne er venligst stillet til rådighed af Erik Schjeldal (klik på miniaturerne for at se dem i stort format).

1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Steffen Hyldig

Referent: Christian Thøgersen

2. Formandens beretning Læs hele beretningen nedenfor.

I løbet af året har bestyrelsen arbejdet med flere ting omkring legepladsen:

● omlægning af græsplænen

● fældning af blommetræet

● sandkassen, der ønskes nedlagt og erstattet af et legehus.

I alle sagerne foregår der en dialog med kommunen, selv om den er noget træg. Vi er dog blevet “stillet et eller andet i udsigt som erstatning for sandkassen.

I øvrigt har året været præget af elementernes rasen, sne om vinteren og meget vand om sommeren!

Aktiviteterne i løbet af året var:

Vejfest, som igen i år var en succes med mange deltagere.

Loppemarked, som desværre måtte aflyses på grund af for få boder. Vi håber trods oprydningen efter oversvømmelserne på, at dette lykkes næste år.

Formanden afsluttede med at konstatere, at kvarteret var ganske unikt for Bornholm, da der her er en positiv befolkningsudvikling!

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent Se regnskabet nedenfor.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. årligt.

Regnskabet godkendt. Kontingent fortsat 50 kr. årligt.

4. Valg af bestyrelses-medlemmer og revisor Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

a.   Peder Andreasen (L17), Bent Schiøtt-Hansen (L19) og Carl-Otto Toudal (L13). Alle er villige til genvalg.

b.   Revisor Viggo Andersen (L23) er ligeledes villig til genvalg.

ad a) Alle blev genvalgt

ad b) Viggo Andersen blev genvalgt

5. Evaluering af årets aktiviteter samt fastsættelse af datoer i 2011 Loppemarked afholdes den 4. juni 2011

Vejfest afholdes den 13. august 2011. Festudvalg består nu af Kristian Pihl, Anne Bysted, Kirsten Tjørnholm, Ditte Toudal og Jeanette Werner.

Generalforsamling afholdes den 21. august.

6. Evaluering af foreningens hjemmeside Der efterlyses ideer til foreningens hjemmeside, mangler der noget?

Carl-Otto arbejder på at gøre det muligt at skrive direkte til webmasteren.

Forslag om kvarterets historie.

Der efterlyses billeder fra vejfesten i “ubearbejdet form”.

7. Indkomne forslag a.   Erik Schjeldal foreslår, at der nedsættes en træ-gruppe, som skal varetage kontakten til kommunen i forhold til træerne på de kommunalt ejede arealer i vores kvarter. Erik skriver i sin begrundelse for forslaget: Jeg har nu opsporet hændelsesforløbet i forhold til fældningen af mirabelletræet på legepladsen. Kommunen vil nok gerne sørge for, at der plantes et eller to andre træer i stedet for. To stykker måske kunne være relevante, hvis lærketræet på legepladsen skulle have en mere interessant afløser? Endvidere mener jeg, at der bør gøres noget radikalt for at sikre bedre vækstbetingelser for kirsebærtræerne på vejen. De træ-kyndige i Teknik & Miljø har meddelt mig, at de er enige i, at træerne er plantet forkert og ikke kan udvikle sig ordentligt.

b.   Forslag fra flere:

Vandproblemerne i kældrene ved kraftige regnskyl: Generalforsamlingen drøfter ideer og strategier til en løsning af problemet. Der foreslås nedsat et udvalg, som gennem forhandling og samarbejde med kommune og forsikringsselskaber søger at skabe en varig løsning på de tilbagevendende oversvømmelser.

Ad 7a) Erik begrundede sit forslag, og et udvalg bestående af Erik, Kirsten og Carl-Otto blev nedsat.

Ad 7b) Der nedsattes et udvalg bestående af bestyrelsen samt Erik og Kristian.

8. Eventuelt Den nuværende vejbelysning ønskes udskiftet.

Formandens beretning 2010

Umiddelbart efter den generalforsamlingen i 2009 samledes bestyrelsen (undtagen Peder, som var forhindret) for at konstituere sig. På dette korte møde besluttede vi, at jeg skulle overtage formandsposten efter Jens, mens Bent fortsatte som kasserer. Formandsskiftet fremgik efterfølgende både af det udsendte referat fra generalforsamlingen og kunne også læses på foreningens hjemmeside. Jens havde på generalforsamlingen lovet at kontakte kommunen omkring græsset på legepladsen, og stik mod vores forventninger – fristes man næsten til at sige – var kommunens folk i Teknik og Miljø enige i, at plænen var under al kritik, og at det var kommunens opgave at så nyt græs. Derfor mødte et par folk fra Vej & Park ganske kort efter op og såede nyt græs på fodboldbanen, ligesom de pletsåede andre steder på legepladsen, hvor der var områder uden græs. Den tilsåede fodboldbane blev afspærret, selv om Jens over for Vej & Park udtrykte skepsis med hensyn til, om den afspærring kunne blive stående vinteren over. Kommunens folk mente, det nok skulle holde, men en efterårsstorm gav Jens ret. Efter stormen, som slog de tynde stopler til pindebrænde og lavede kluddermor af plastikstrimlerne, prøvede jeg at genetablere afspærringen, men med begrænset held. Samtidig kunne det godt se ud, som om de fleste græsfrø havde fundet andre græsgange. Jeg gjorde kommunen opmærksom på disse ting, men der skete vist ikke rigtigt mere. I marts fjernede Vej & Park afspærringen helt, men Jens fandt lidt pinde og plaststrimler frem og genetablerede afspærringen, da fodboldbanen slet ikke kunne bære boldspil så tidligt på foråret. Senere gjorde vi opmærksom på, at græsset var meget tyndt, og at der var rigtig meget ukrudt i det nysåede. Morten Bach kom ud og besigtigede legepladsen og vurderede, at græsset nok skulle komme, når man begyndte at slå græsset i juni. Og der ligger den så nu, men om græsset for alvor har fået fat, er vel et spørgsmål. Der er i hvert fald meget jord mellem græstotterne.

Det dramatiske højdepunkt på legepladsen indtraf 19. marts, da et hold fra Vej & Park lige pludselig en morgen mødte om med motorsav og entreprenørmaskiner og på 15 min. fældede mirabelle-træet. Fra folkene lød forklaringen, at det skyldtes hvepseproblemet, mens andre i Teknik og Miljø begrundede fældningen med problemer med den nedfaldne frugtsmat. Under ingen omstændigheder var foreningens bestyrelse orienteret på forhånd eller taget med på råd, og det faldt i hvert fald nogle for brystet.

Bagefter er det min oplevelse, at der blandt beboerne er meget forskellige holdninger til det skete, nogle er meget tilfredse, andre det modsatte og en del ligeglade. Bestyrelsen har dog rettet henvendelse til kommunen om at få plantet noget andet i stedet for mirabellen, men lige nu er der ikke foretaget en endelig beslutning, om hvad der skal plantes.

Bestyrelsen har også bedt Teknik og Miljø om at få nedlagt den mindste sandkasse ind mod nr. 9 og i stedet for få etableret et mindre legehus i stil med det, der er etableret ved biblioteket. Grundejerforeningens begrundelse var, at der er meget stor forskel på de kommunale legepladser, og den på Lærkevej virker efter bestyrelsens mening noget forsømt. Efter en del telefoniske drøftelser og mails mellem mig og den ansvarlige for legepladserne er vi blevet lovet et eller andet, børnene kan klatre i, men vi har ikke fået en deadline. Til gengæld har vi fået lovet en ny bordplade på bord- og bænkesættet, og den skulle dukke op i år.

Årets gang har ellers været præget af det lidt ekstreme vejr, hvor vi i januar og februar til sidst næsten måtte give op over for snemasserne. Det er i hvert fald første gang, at jeg har oplevet, at vores veje blev enkeltsporede og var så svært fremkommelige, som det var tilfældet i februar måned. Som nabo til kommunen havde vi den morsomme oplevelse hver morgen at se en lille fejemaskine komme ned ad Lærkevej og i al hast rydde fortovet foran legepladsen for bagefter i fuld fart at forsvinde op ad Lærkevej igen. Nu skal man jo ikke klage over, at grundejeren overholder sin rydningspligt, men den morgen det gik så stærkt, at fejemaskinen blot afleverede alt det ryddede på fortovet hos os i nr. 13, skrev jeg ligegodt en lidt sur mail til Vej & Park. Fortovet foran legepladsen blev efterfølgende ikke ryddet mere.

For et par uger siden oplevede vi så et andet ekstremt vejr, denne gang den kemiske forbindelse H2O i sin flydende form, og det berørte jo rigtig mange af os på den mest ubehagelige måde. Det er klart, at vi som forening må forholde os til dette tilsyneladende tilbagevendende problem, så det vender vi tilbage til under punkt 7b.

Lidt trist var det, at vi i år måtte opgive at gennemføre en af vores traditioner – loppemarkedet om lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag. Der var kun ganske få, der meldte sig til at deltage, og det var måske held i uheld – for om lørdagen var vejret så elendigt, at en gennemførelse af loppemarkedet ville have været en absolut blandet fornøjelse. Imidlertid var det så vores håb, at mange af jer til gengæld i 2011 ville have fået samlet rigtig meget sammen til loppemarkedet der – men det er jeg bange for, at skybruddet forleden fik sat en effektiv stopper for. Der er vist blevet ryddet eftertrykkeligt ud i kældrene de sidste par uger.

Til gengæld kan vi glæde os over, at en anden tradition – vejfesten – har så bred opbakning, som det er tilfældet. Selvfølgelig blev datoen fastsat allerede på generalforsamlingen sidste år, men jeg synes nu alligevel, det var flot, at vi var mere end 50 voksne og børn, som deltog, når man tager i betragtning, at festudvalget nok var lidt sent på banen med invitationen.

Foreningens hjemmeside har siden januar 2010 til i dag haft et stigende antal daglige besøgende. Fra mellem 4 og 6 ligger antal ”visits” nu på 7-9. Det er blevet fremført, at hjemmesiden er et aktiv ved salg af hus og bliver studeret af de familier, der viser interesse for at flytte ind i vores kvarter. På det seneste er der fra beboerne kommet en hel del tips og ideer, som nu ligger tilgængelige for alle på hjemmesiden. Tak til alle for det tilsendte materiale.

Til slut vil jeg konstatere, at Nørrevangskvarteret er meget utypisk for Bornholm. Vi har rent faktisk en positiv befolkningsudvikling. I årets løb er der sket to børnefødsler – til lykke med det – ligesom der – endelig – er flyttet en ny familie ind på L12 med fire personer. Til gengæld er der fraflyttet 3 personer (Egebjergs i L12) samt en af de unge, som er taget til København for at studere. Summa summarum er vi blevet 3 personer mere her i Nørrevang i løbet af det sidste år.

Carl-Otto Toudal

Regnskab 2010

GRUNDEJERFORENINGEN NØRREVANG
Regnskab for perioden  1. Juli 2009 – 30. Juni 2010.
Formue pr. 1. juli 2009 6626,98
Kontingenter:
27 x 50 1350,00
1 x 100 100,00 1450,00
Renteindtægter 8,49
8085,47
Udgifter:
Gadefest:  Diverse 159,90
Grillbriketter 276,55 436,45
Blomster legeplads 130,00
Hjemmeside 385,00
Blomster børnefødsler 390,00 -1341,45
Indestående i bank pr. 1. juli 2010 (Formue) 6744,02
Rønne, den 9, august 2010 Ovenstående regnskab er revideret og bankbeholdningen konstateret tilstede.Rønne, den         /            2010
Bent Schiøtt Hansen Viggo Andersen
Kasserer Revisor

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.