Generalforsamlingen 2013

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrevang

søndag 25.08.2013

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

Referat:

 • Dirigent: Steffen Damgaard
 • Referent: Jeanette Werner

2. Formandens beretning

(Se formandens beretning længere nede på siden)

Referat:

 • Træerne på legepladsen:
  • Rønnebærtræet er ikke en bornholmsk røn, men den sjældnere Klipperøn
  • Paradisæbletræerne trives dårligt, fordi græsset omkring dem ikke er fjernet. Rydning foretages evt. af foreningens medlemmer.
 • Græsarealerne i den nedre ende af Lærkevej:
  • Arealerne ødelægges i forbindelse med snerydningen, hvilket vanskeliggør vedligehold (græsslåning) om sommeren. Formanden vurderer skadernes omfang og tager initiativ til eventuelle tiltag.
 • Hjemmesiden:
  • Hjemmesiden ønskes bibeholdt.
  • Foreningen opretter en Facebook-side. Kristian Pihl påtager sig denne opgave.
 • Vejen:
  • Medlemmerne ønskede, at bestyrelsen skulle arbejde på en forbedring af legepladsen i stedet for at bruge energi på at få lagt et ekstra lag asfalt på vejen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Foreningens regnskab – herunder fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand pr. år.

(Regnskabet kan læses længere nede på denne side).

Referat:

 • Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 • Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
  • Jens Mølsted (modtager genvalg)
  • Steffen Damgaard (modtager genvalg)

 • Revisor Viggo Andersen (ser gerne, andre og yngre kræfter tager over, men vil dog ikke afvise genvalg)

Referat:

 • Alle tre opstillede blev genvalgt uden modkandidater.

5. Indkomne forslag

 1. Forslag til anvendelse af 17.500 kr. fra Bornholms Fibernet. For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at alle pengene ikke nødvendigvis skal bruges her og nu. Indtil videre er det foreslået:

  • At indkøbe et legehus/legeredskab (familierne Thorton/Lind og Pihl)
  • At indkøbe to-tre partytelte (idé fra det seneste bestyrelsesmøde)
  • At indkøbe påskepynt til paradisæbletræerne på legepladsen (Jeanette Werner)
  • At indkøbe ekstra lange rafter til beskyttelse af garagen Lærkevej 13 (Frank Dahl)

  Se forslagene og begrundelserne for dem på foreningens hjemmeside via dette link:

  http://nvgf.dk/wordpress/?p=2637

 2. Det foreslås, at Grundejerforeningen Nørrevang stiller med et eller to hold til næste års Etape Bornholm. (Jens Mølsted og Carl-Otto Toudal).

 3. Forslag til arrangementer i 2014:

  1. Loppemarked en lørdag i maj. Valg af en tovholder.
  2. Vejfest eller vejkomsammen 16. august. Valg af tovholder/festudvalg.
  3. Generalforsamling 24. august.

Referat:

Ad 1.

 • Legehus/legeredskab til legepladsen:
  • Forsamlingen tog ikke stilling til, hvilke lege- eller aktivitetsting, der helt præcist ønskedes etableret på legepladsen. Man ønskede kontakt med og gerne udspil fra kommunens side. Formanden tager kontakt med den legepladsansvarlige med henblik på en dialog omkring legepladsen. Forsamlingen nedsatte en arbejdsgruppe, som indtil videre består af Kristian Pihl samt formanden, men andre med interesse for sagen er velkomne til at deltage. Der blev ikke taget stilling til et evt. omfang af foreningens økonomiske engagement i sagen.
 • Indkøb af partytelte
  • Det besluttedes at indkøbe et ekstra partytelt af samme størrelse som de to telte, foreningen har fået overdraget. Foreningen skal samtidig benytte lejligheden til at takke Kildebakken for de to telte.
 • Påskepynt
  • Det besluttedes at lade det være op til den enkelte beboer at pynte buske og træer op til påske.
 • Beskyttelse af garagen på Lærkevej 13
  • Forsamlingen vedtog, at der bag hegnet mellem legepladsen og Lærkevej 13 opsættes et par stolper med et net for foreningens regning.

Ad 2.

 • Foreningens deltagelse med hold i Etape Bornholm
  • Forsamlingen bakkede op om ideen. Jens Mølsted og Carl-Otto Toudal undersøger muligheden for at stille hold, når begivenheden nærmer sig, ligesom de tager initiativ til indkøb af holdtrøjer. Foreningen forventes at yde et tilskud, f.eks. til tryk på trøjerne.

Ad 3.

 • Forslagene til arrangementer i 2014 blev vedtaget.
  • Tovholdere til loppemarkedet: Pia og Ole, Lærkevej 21.
  • Tovholder til festen: Jeanette, Lærkevej 13.

6. Eventuelt

Referat:

Under dette punkt omtaltes og drøftedes følgende emner:

 • Knækkede fortovsfliser i forbindelse med sidste års kloakarbejde
 • Foranstaltninger til dæmpning af bilernes hastighed på vejen
 • Opsætning af rød Postdanmark postkasse
 • Forslag til juledekorationsdag

 
 

Formandens beretning

Efter to meget hektiske år har bestyrelsen siden sommeren 2012 ført en noget mere tilbagetrukken tilværelse og og lidt groft sagt nøjedes med at nyde resultatet af sin indsats.

Sent på efteråret 2012 kunne vi med tilfredshed konstatere, at en stor del af den underjordiske infrastruktur var blevet fornyet. Det gælder separationen af spilde- og overfladevand, udskiftnin­gen af de udslidte vandledninger og etableringen af fibernet i vores kvarter.


Fibernettet

For at tage det sidste først. Efter en lidt træg start, hvor mange mødte fibernettet med en vis skep­sis, endte det med, at langt de fleste husstande i vores zone, dvs. Nørrevangskvarteret og omkring 10 husstande på Haslevej, tilsluttede sig fibernettet. Da foreningen – i formandens skikkelse – på­tog sig en ildsjæle-funktion, gav det et kontant afkast til foreningen i form af 500 kr. pr. tilmelding. Da det lykkedes foreningen at videreformidle 35 tilmeldinger, tilgik der her i foråret foreningens kasse 17.500 kr. – et beløb, der svarer til 9-10 års kontingenter.


Vandforsyningen

Med hensyn til vandledningerne, så kan vi vel nu se frem til nogle år, hvor der ikke sker brud på ledningerne med deraf følgende gentagne opgravninger af vejen og ulemper til følge for beboerne. Det var ellers begyndt at blive en jævnligt tilbagevendende begivenhed med vandledningsbrud.


Kloaksystemet

Hvad angår separationen af overflade- og spildevand, så har systemet vel ikke for alvor stået sin prøve endnu. Nok har vi haft et par kraftige regnvejr, men skybrud af den karakter, som tidligere har givet oversvømmelser i vores kældre, har vi dog været skånet for.

Og det er måske meget godt. Systemets optimale funktion opnås først, når alle er sluttet til, og jeg er ikke sikker på, at det endnu er sket. De af os, der har haft oversvømmede kældre, fik vist alle sammen meget hurtigt sluttet vo­res nedløb til det nye system, men der var andre, som udskød det lidt. Hvad der siden er sket, har jeg ikke overblik over, og jeg skal derfor gøre opmærksom på, at der er tilslutningspligt til det nye system, og at denne tilslutning skal ske senest ét år efter, at arbejdet blev meldt færdigt fra kom­munens side – og det blev det 1. oktober 2012. Det er jo så ensbetydende med, at alle bør være sluttet til med udgangen af september 2013.


Vejen

Der er jo ikke mange spor tilbage efter sidste års gravearbejder – og dog. Kig på vejen – den er ble­vet endnu mere arret, end den var i forvejen. I vinterens løb rettede bestyrelsen en henvendelse til Vej & Park, hvor vi udtrykte håb om, at der ville blive ofret et nyt lag asfalt på hele vejen, ligesom vi gjorde opmærksom på, at BØRN-bemalingen ved indkørslen på Lærkevej efterhånden lod noget tilbage at ønske.

Jeg fik en pæn mail tilbage fra Hardy Pedersen om, at vores mail var blevet videresendt til rette vedkommende, og at vi ville få svar inden for en måned. Vi har intet hørt endnu, men vi fik måske svar indirekte et par dage efter, at vi havde sendt vores henvendelse til Vej & Park. Da blev det i dagspressen oplyst, at Vej & Park skulle spare et millionbeløb på asfaltering af vejene, og deraf kunne man måske nok slutte, at vores tre små veje ikke ligefrem stod forrest i køen, når det gjaldt ny asfaltbelægning.

Jeg synes stadig, vi skal prøve at få Vej & Park til at opmale BØRN-advarslen på Lærkevej, men stil­ler mig særdeles tvivlende over for, at vi får nyasfalteret vejene. Jeg vil bede generalforsamlingen udtale sig, om det er noget, vi skal arbejde videre på.


Legepladsen

Et af vores faste emner på dagsordenen. Der er ikke sket det store med legepladsen det sidste års tid. Der er ikke kommet nye legeredskaber. Til gengæld er der blevet plantet tre paradisæbletræer, hvoraf de to ser ud til at trives nogenlunde, mens det tredje er gået ud. Vi var også blevet lovet et par bornholmsk røn i stedet for lærketræet, der blev fældet. Men efter en nærmere vurdering er vi blevet enige med kommunens gartnerafdeling om, at den røn, der stod der i forvejen, nu trives så fint, at plantning af yderligere træer er overflødig.

Til gengæld er der nogle af foreningens medlemmer, der gerne så, at der blev etableret et legehus på legepladsen. Denne problematik tager vi op under Indkomne Forslag.


Foreningen

På foreningsplan kan vi se tilbage på et år, hvor både loppemarkedet og vejfesten blev til noget.

Loppemarkedet havde et pænt antal udstillere, og der var væsentlig flere købere end sidste år. Jeg tror, de fleste havde en rar dag, selv om handlen nok ikke var lige god for alle. Vejret var ikke det bedste, men det begyndte dog først at regne for alvor, da vi alligevel skulle pakke sammen.

Vejfesten hang lidt i en tynd tråd med meget få tilmeldinger kun et døgn, før tidsfristen udløb. Men pludselig kom der gang i tingene, og lørdag var vi trods alt 28 voksne og 16 tilmeldte børn, men derudover var der vist også et par pasningsordninger, som jeg ikke har helt styr på.

I forbindelse med vejfesten blev vi for øvrigt tilbudt vederlagsfrit at overtage de to party-telte, som vi igennem flere år har lånt på favorable vilkår på Kildebakken i Tejn. Mens vi var i gang med opstillingen, fik Christian klaret problemet med opbevaring af teltene, som indtil videre står i carporten hos Anne-Grethe på Fyrrevej nr. 4. Vi takker naturligvis både for telte­ne og for, at Anne-Grethe vil have dem stående. Teltene står i to store – tunge – kasser med et sæt i hver kasse. Teltene er til fri rådighed for alle foreningens medlemmer.

Fra min side skal der for øvrigt lyde en stor tak til alle de medlemmer, der har været aktive og medvirket til gennemførelsen både af loppemarkedet og vejfesten.

Hjemmesiden fungerer stadig, selv om det ind imellem måske ikke lykkes helt at få den ført ajour. Jeg ved dog ikke rigtig, hvem der bruger den – selv om den har pænt med visits – og jeg ved slet ikke, om den overhovedet bruges af beboerne. Jeg synes i hvert fald ikke, det er lykkedes at få gjort den til det interaktive medie, jeg havde forestillet mig. Jeg er derfor lidt i tvivl, om vi overhovedet skal opretholde siden, men det kan I jo give nogle tilbagemeldinger på. Måske skulle vi oprette en facebook side som supplement til hjemmesiden?


Beboerne

I årets løb er der kommet nye beboere i Birkevej 4, hvor Grethe og Arne er flyttet ind, og i Fyrrevej 3, som Bodil Munk – en af kvarterets oprindelige beboere – har solgt videre til Anette Skaarup. Alle tre ønskes hjertelig velkommen i kvarteret med håbet om, at de vil falde til her. Samtidig vil vi ønske Thomas og Heli i Lærkevej nr. 1 al mulig fremgang med deres fremtidige virke i Bruxelles.

 

Foreningens regnskab

Regnskab_2013