Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Nørrevang.
§ 2
Foreningens formål er at fremme fælles interesser for beboerne på Lærkevej, Birkevej og Fyrrevej i Rønne.
§ 3
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer valgt blandt beboerne på de tre veje. Bestyrelsen sørger for at afholde mindst ét beboermøde om året i august måned, indkaldt med mindst 14 dages varsel. Derudover kan der afholdes beboermøder i årets løb efter behov.
§ 4
På beboermødet i august afholdes generalforsamling, som mindst skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Foreningens regnskab –
    herunder fastsættelse af kontingent
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt
På generalforsamlingen vælges ved almindelig stemmeflerhed en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen med skiftevis 2 og 3 personer, første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.

På generalforsamlingen vælges én revisor for et år ad gangen. Revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Ved stemmeafgivelse har hver matrikel én stemme.
§ 5
På generalforsamlingen bestemmes kontingentets størrelse for det følgende år. Regnskabsåret er 1.juli til 30. juni.
§ 6
Foreningen kan opløses hvis 2/3 af medlemmerne ønsker det på et møde med alene dette punkt på dagsordenen. Ved opløsning tilfalder foreningens formue medlemmerne.
§ 7
Vedtaget på beboermødet den 25. august 1995.
(Sign) Bjørn Henriksen, Jørn Egebjerg, Christian Thøgersen, Thomas Bastholm, Tommy Thorsen
Total Page Visits: 843
Total Website Visits: 1141257

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.