Generalforsamlingen 2014

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrevang

søndag 24.08.2014

DAGSORDEN

(11 husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik på legepladsen, men rykkede indenfor i nr. 13 på grund af regn.)

1. Valg af dirigent og referent

Referat:

 • Dirigent: Steffen Damgaard
 • Referent: Christian Thøgersen

2. Formandens beretning

(Se hele formandens beretning længere nede på siden)

Referat:

 • Formanden bød indledningsvis Ellen og Jens Christian velkommen til kvarteret. Ligeledes er der nye beboere i nr. 1.
 • I sensommeren er vejene blevet asfalteret – der mangler dog fortsat asfalt i den nordlige del af Fyrrevej. Her har asfalteringen også betydet at der dannes store vandpytter. Der vil blive rettet henvendelse til BRK.
 • Gadebelysningen er blevet forbedret.
 • I december 13 blev der afholdt et møde med Skov- og Naturstyrelsen på Antionettevej, vedr. anlæggelse af parkeringspladser og fældning af træer.
 • BRK ser velvilligt på beplantning på legepladsen, men nye legeredskaber er der ikke økonomi til.
 • Vejfest og loppemarked blev gennemført, dog med vigende interesse, begge arrangementer burde måske evalueres!
 • Der er indkøbt et ekstra telt, så foreningen nu råder over i alt 3 telte.
 • Der er lagt nye fotos på hjemmesiden.
 • Der blev opfordret til at ”melde” hvilket produkt og farvekode der anvendes til facaderne, via mail-systemet til Carl-Otto.

3. Foreningens regnskab – herunder fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand pr. år.

(Regnskabet kan læses længere nede på denne side).

Referat:

 • Regnskabet viser et underskud for 2013 på kr. 4209,78. Regnskab godkendt
 • Kontingentet fastsat til 50 kr. årligt pr. husstand.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
  • Bent Schiøtt-Hansen (modtager genvalg)
  • Peder Andreasen (modtager genvalg)
  • Carl-Otto Toudal (modtager genvalg)

 • Revisor Viggo Andersen (modtager genvalg)

Referat:

 • Alle opstillede kandidater blev genvalgt.
 • Carl-Otto Toudal gjorde opmærksom på, at han ikke genopstiller ved valget om 2 år.

5. Indkomne forslag

 1. Forslag fra Kristian Pihl om workshop omkring legepladsens indretning. Kristian skriver i sin begrundelse for forslaget:

  • Jeg har haft kontakt med Morten Bach i forhold til at høre om han havde lyst til at deltage i en workshop, hvor vi kunne få nogle ideer på bordet, og hvor han kunne fortælle lidt om rammerne for et evt. samarbejde om at bringe legepladsforholdene et niveau op. Jeg har også taget kontakt til en arkitekt jeg kender, som gerne ville forsøge at sætte billeder på nogle af de ideer vi måtte komme frem med. Så derfor kunne jeg tænke mig at fremlægge denne afsøgning for generalforsamlingen med henblik på at lodde stemningen i forhold til at deltage i en sådan workshop. Meget gerne børnefamilier – men jeg synes, som jeg også har givet udtryk for tidligere, at legepladsen kunne være et samlingspunkt for hele kvarteret. Altså at det vi evt. måtte lave også ville appellere til de voksnes sociale samvær – og dermed rammer for både store og små.

 2. Forslag fra Kristian Pihl om revitalisering af foreningens facebook-side. KP skriver:

  • Jeg har lavet en facebook-side som aftalt sidste år. Den har været operationel siden 25. august sidste år, men jeg mangler stadig billedmateriale. Under alle omstæn-digheder har den vel næppe været efterspurgt – og hjemmesiden og dine glimrende nyhedsbreve fungerer ganske udemærket. Men hvis der er et ønske om at revitalisere den, så gør jeg det gerne.

 3. Forslag til arrangementer i 2015:

  • Loppemarked i maj
  • Vejfest eller vejkomsammen 15. august.
  • Generalforsamling 23. august.

Referat:

Ad 1.

 • Workshop om legepladsen:
  • Generalforsamlingen opfordrer Kristian Pihl til at arbejde videre med workshoppen.

Ad 2.

 • Foreningens facebook-side:
  • Generalforsamlingen opfordrer Kristian Pihl til at revitalisere facebook-siden.

Ad 3.

 • Forslag til arrangementer:
  • Loppemarked afholdes i maj, op til en ”lang” week-end.
  • Vejfest den 15. august.
  • Generalforsamling den 23. august

6. Eventuelt

Referat:

 • Intet – dirigenten takkede for god ro og orden og takkede for husly
 •  
   

  Formandens beretning


  Vejen

  Den første oktober 2013 var det ét år siden, at det store kloakeringsprojekt blev meldt færdigt. Derfor rettede vi i foreningen en forespørgsel til Vejmyndigheden om at få lagt et nyt lag asfalt på vores efterhånden meget arrede veje. Svaret var, at det ville man først se på efter to år. Jeg regnede derfor med at skulle sende en ny forespørgsel, når vi nærmede os den første oktober 2014 – men til vores store overraskelse kom der lige pludselig i slutningen af juli vejfolk og tegnede og malede på vejen og i begyndelsen af august rullede man – helt uopfordret – i løbet af et par dage et nyt lag asfalt ud på alle tre veje. Det var vi naturligvis overordnet set meget tilfredse med i foreningen, men efterfølgende har vi så kunnet konstatere, at der specielt for enden af Fyrrevej er sluttet af med en meget høj kant, som vi ikke kan finde tilfredsstillende. Det vil vi naturligvis rette henvendelse til vejmyndigheden for at få rettet op på.

  Vi fulgte op på asfalteringen med straks at forespørge om at få malet skriften BØRN op igen. Det har vi faktisk bedt om at få gjort flere gange, og denne gang håbede vi, det blev til noget, når vejmyndigheden alligevel skulle ud og male hajtænder ved udkørslen til Has-levej. Det skete så ikke, så derfor må vi jo skrive igen.

  Vi forespurgte også om fliserne og deres stand. Rent faktisk har vi aldrig fået udbedret skader efter kloakeringsarbejdet, men der er også generelt mange knækkede eller forvitrede fliser. Svaret var, at den ansvarlige vil kigge på fliserne efter asfalteringen var overstået. Men han pointerede over for os, at med kommunens aktuelle økonomi spiller det æstetiske ingen rolle, og at fliserne godt må have en forskel vertikalt på op til 2 cm – og det forekommer vist trods alt ikke så mange steder, selv om fliserne bevæger sig i bakke-dal. Vi afventer stadig svar.

  Belysningen på vejene er blevet forbedret. Erik Schjeldal klagede i efteråret til Østkraft over miserable lysforhold på vejene, og sandelig om ikke de kom og skiftede de gamle armaturer ud med nye. Tak til Erik for det.

  Så blev foreningen – dvs. især formanden – pludselig involveret i en sag, der dybest set ikke var vores område, nemlig Antoinettevej. Naturstyrelsens fremfærd vakte absolut ikke beboernes begejstring. Vi kendte ganske vist planerne om at etablere parkeringsplads – de har hele tiden været tilgængelige på foreningens hjemmeside – men det kom nok bag på de fleste, at etableringen ville blive af så uskøn og voldsom karakter. Fra foreningens side prøvede vi at få Naturstyrelsen til f.eks. at inddele parkeringsarealet i nogle båse adskilt af beplantning, men vores indsigelser vakte mildest talt ikke gehør. Vi fik et møde med styrelsen, hvor man sendte en næsten nyansat skovfoged, som ikke havde bemyndigelse til noget som helst. Det eneste resultat, der kom ud af mødet var vel, at Naturstyrelsen ikke fortsætter med at etablere yderligere parkeringspladser længere op ad Antoinettevej. Erik Schjeldal undersøgte desuden for os, om Naturstyrelsen havde formalia i orden, og det kunne han desværre konstatere. Han fandt også ud af, at styrelsen havde fået dispensation til en retablering af det fredede dige ind mod husene i Nørrevang. Det betyder i praksis, at de grundejere, der har udgang til Antoinettevej, kan blive tvunget til at lukke denne, hvis de ikke kan fremvise en skriftlig tilladelse til at have etableret denne udgang. Det kunne ligeledes betyde, at træerne på diget ville blive fjernet, hvilket grundejerne ind mod Antoinettevej ikke ønskede. Derfor valgte jeg at holde lidt lav profil i forhold til Naturstyrelsen og afvente tingenes gang i første omgang. De planer, der er om at plante havtorn langs campingpladsen, tror jeg for øvrigt ikke så meget på lige nu, efter at de fældede træer trods alt er skudt markant op igen.

  Der etableres i øjeblikket lyskryds på Haslevej ved Ringvejen. Foreningen har forhørt sig om evt. konsekvenser for trafikken ud fra Lærkevej samt for venstresving ind på Lærkevej. Vejmyndigheden mener ikke, det får den store betydning ud over måske lidt længere ven-tetider ved udkørslen fra Lærkevej, når der er rødt for trafikken på Haslevej. Ved venstresving ind på Lærkevej skulle det ifølge vejmyndigheden blive muligt at gemme sig bag venstresvingsbanen på Haslevej og afvente trafikken på sædvanlig vis.


  Legepladsen

  Vi nedsatte på sidste generalforsamling et legepladsudvalg, som havde et møde med Morten Bach Jørgensen i efteråret 2013. På dette møde kom det frem, at meget kan lade sig gøre, når det handler om beplantning og lignende tiltag, mens kommunens økonomi ikke rækker langt, når det gælder legeredskaber mv. Sikkerhedskrav betyder også, at foreningen næppe vil have økonomi til at gå ind i projekter med etablering af større, faste legeredskaber og –huse. Siden har vi – desværre uden held – prøvet at få børnefamilierne til at engagere sig i udvalget og komme med gode ideer til legepladsens indretning. Derfor er der ikke sket så meget. Kristian Pihl har dog taget initiativ til en evt. workshop om legepladsen. Dette bliver behandlet under forslag.

  Det er aftalt med Morten Bach, at det udgåede paradisæbletræ bliver erstattet af et nyt. Vi tilbød at plante træet, men gartnerafdelingen skaffer og planter træet.


  Foreningens arrangementer

  Det er naturligvis glædeligt, at både loppemarked og vejfest blev til noget. Dog trænger begge arrangementer nok til en evaluering. Begge arrangementer oplever noget svigtende tilslutning. Specielt tilslutningen til vejfesten er gået meget tilbage, og i år var kun en tredjedel af husstandene repræsenteret. Det får mig naturligvis til at spekulere over, om det er selve konceptet, der er noget galt med, er det tidspunktet på året, er vi alle sammen bare blevet det ældre og mindre ”festlige”, eller er det – som f.eks. i mit eget tilfælde – blot begivenhedernes tilfældige spil, der gør, at man må melde fra. Den eneste begrundelse, det ikke kan være, er at der bliver meldt for sent ud – datoen aftaler vi som bekendt tæt på et helt år i forvejen, så den burde jo ikke komme helt bag på os.


  Foreningen i øvrigt

  Vi indkøbte i foråret endnu et telt til foreningen. Som bekendt kan alle tre telte frit lånes af beboerne. På foreningens hjemmeside er der en side, hvor man kan gå ind og se, om teltene er ledige, og så booke et, to eller tre telte til et eller andet arrangement. Det er en ordning, som allerede har været brugt af flere. Det ville for øvrigt være praktisk, hvis et par handy m/k’ere ville lave noget mere holdbart end de papkasser, som teltet blev leveret i, til opbevaring af teltet.

  Hjemmesiden forsøges holdt opdateret så godt som muligt – ved dog godt, at siderne om de enkelte huse mangler noget i denne henseende. Det ville også være en god idé, hvis man stadig meldte ind til foreningen, hvilken maling og farvekode, man bruger, når man maler hus udvendigt. Det kunne hjælpe andre, når de skal i gang med maleprojekterne.

  Ellers foregår den meste kommunikation til medlemmerne gennem nyhedsmails, idet næ-sten alle foreningens medlemmer er på maillisten. De få, der ikke er på maillisten, får kun de absolut nødvendige beskeder, men ikke alle beskeder om stort og småt, som sendes ud med mellemrum.


  Beboerudviklingen

  Ellen og Jens Christian Jacobsen har købt Lærkevej 16 af Steffen Hyldig efter Else Birgittes bortgang, og Martin Espersen og Katrine Povlsen bor til leje i Lærkevej nr. 1. Begge familier skal være velkomne og har fået foreningens sædvanlige velkomstgave, en plante til ha-ven. Også et til lykke til Rigmor Larsen, som har fået solgt Lærkevej 4 efter at have boet her siden 1965. Vi håber naturligvis, hun bliver glad for sit nye hjem.

   

  Foreningens regnskab

  Regnskab_2014

   
   

  Skriv en kommentar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.