Generalforsamlingen 2015

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrevang

søndag 23.08.2015

DAGSORDEN

(12 husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik på legepladsen – denne gang i fint solskinsvejr.)

1. Valg af dirigent og referent

Referat:

 • Dirigent: Peder Andreasen
 • Referent: Formanden tog selv notater

2. Formandens beretning

(Se hele formandens beretning længere nede på siden)

Referat:

 • Formandens beretning gav anledning til en drøftelse af lyskrydset ved Ringvej/Haslevej. Kristian Pihl (L9) har taget kontakt til cyklistforbundet, som er gået ind i sagen.
 • Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Foreningens regnskab – herunder fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand pr. år.

(Regnskabet kan læses længere nede på denne side).

Referat:

 • Regnskabet viser et underskud for 2014/15 på kr. 1588,14.
 • Det drøftedes evt. at forhøje det årlige kontingent fra 2016.
 • Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 • Kontingentet fastsat til 50 kr. årligt pr. husstand.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
  • Peder Andreasen (modtager genvalg)
  • Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Jens Mølsted. Karen Hjort Hansen (L 4) har tilkendegivet interesse for at indtræde i bestyrelsen.

 • Revisor Viggo Andersen (modtager genvalg, selv om han dog mener, at opgaven som revisor burde varetages af en regnskabskyndig person!)

Referat:

 • Peder Andreasen blev genvalgt.
 • Karen Hjort Hansen blev valgt ind i bestyrelsen.
 • Viggo Andersen blev genvalgt som revisor.
 • Alle valg skete uden modkandidat.

5. Indkomne forslag

 1. Evaluering af årets begivenheder og forslag til datoer i 2016:

  • Loppemarked i maj/juni
  • Vejfest 20. august.
  • Generalforsamling 28. august.

Referat:

Ad 1.

 • Generalforsamlingen gav samstemmende opbakning til foreningens aktiviteter og mente, at det var vigtigt at holde dem i hævd.
  • Loppemarked afholdes i maj/juni, helst i forbindelse med en evt. campingudstilling på Nordskovens Camping.
  • Vejfest den 20. august.
  • Generalforsamling den 28. august
  • Evt. fælles udflugt engang i foråret

6. Eventuelt

Referat:

 • Formanden efterlyser medlemmer, som vil overtage opbevaringen af et eller to telte, som i øjeblikket står hos Anne Grethe på Fyrrevej 4
 • Der skal atter lyde en opfordring fra generalforsamlingen til villaejerne om at få sat skodder op.
 • Der blev forespurgt, om hvordan evt. leje af lift blev organiseret. Hvis et medlem påtænker at leje en lift i en weekend, kan vedkommende kontakte formanden, som så udsender en mail til alle. Herefter kan interesserede selv aftale nærmere om, hvordan man kan deles om liften og betalingen.
 • Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen
 • Tak til Grethe Trnka (B4) og Jane Schiøtt Hansen (L19) for lækkert bagværk til formiddagskaffen.

   
   

  Formandens beretning


  Vejen

  Da vi havde generalforsamling for et år siden, var vores tre veje netop blevet nyasfalteret. Udrulningen af det nye asfaltlag havde givet nogle problemer, som vi efterfølgende gjorde kommunen opmærksom på og bad om at få rettet. Kommunen svarede venligt og imødekommende på vores henvendelse, men gjorde dog opmærksom på, at man ville se på problemerne ”henad vejen” og så tage stilling til, om der skulle gøres noget eller ej.

  Der skete ikke noget i et godt stykke tid, men så en dag var der sandelig igen blevet malet BØRN på Lærkevej ved indkørslen fra Haslevej – noget vi havde bedt om adskillige gange.

  Vi havde også forespurgt om fliserne og deres stand. Jeg var blevet lovet et svar fra kom-munens flise-ansvarlige. Det kom aldrig – ikke på anden måde, end ved at der en dag duk-kede et sjak op, som udskiftede et stort antal fliser især på den sydlige del af Lærkevej og rettede nogle af de mest skæve. Så troede jeg egentlig, at fortovsarbejderne var færdige, men det var ikke tilfældet. Her i foråret dukkede så et nyt sjak op og rettede kantsten og fliser i den nederste ende af Lærkevej omkring nr. 19 og 21.

  Et markant problem – udkørslen fra Fyrrevej nr. 5 – krævede lidt mere indsats både fra foreningens side og ejerne selv. Men efter flere henvendelser lykkedes det her sidst på foråret at få rettet udkørslen, så beboerne nu ikke skal forcere høje kanter, men nøjes med en bakke op til vejniveau. Men med færdiggørelsen af dette arbejde havde vi faktisk fået lavet alt det, vi rettede henvendelse om i slutningen af august 2014.

  Også i år blev vi lidt indblandet i forholdene på Antoinettevej. Denne gang var det ikke den uskønne parkeringsplads, det handlede om, men etableringen af et multihus ved begyndelsen af stien, der fører ind i Blykobbe Plantage i bunden af Antoinettevej. Som forening var vi ikke udtaleberettiget omkring selve projektet. Vi nøjedes derfor med at opfordre Naturstyrelsen til at foretage hastighedsdæmpende foranstaltninger på Antoinettevej på grund af den mertrafik, der måtte kunne forventes pga. aktiviteter omkring multihuset. Vi fik svar om, at vores synspunkt ville blive taget med i overvejelserne omkring multihuset, men en anden grundejerforening, som pga. deres vedtægter var udtaleberettiget, fik helt forpurret Naturstyrelsen planer – indtil videre i hvert fald.

  1.6. Lyskrydset ved ringvejen har vist sig at være helt håbløst programmeret og yder slet ikke de svage trafikanter – børnecyklisterne – den sikkerhed, de burde have. Et af foreningens medlemmer – Kristian Pihl – har kontaktet kommunen for at få rettet forholdene, men der er tilsyneladende intet sket. Derfor har jeg en forventning om, at bestyrelsen skal mødes med rette vedkommende for at få rettet op på forholdene.


  Legepladsen

  Der er ikke sket noget på legepladsen i det sidste års tid. Jeg har prøvet at få aktiveret børnefamilierne omkring legepladsen, men har ikke haft den store succes.

  Det samme kan siges om det udgåede paradisæbletræ. Allerede sidste år blev vi lovet et nyt, men det er ikke kommet endnu.


  Arrangementer

  Det er naturligvis glædeligt, at både loppemarked og vejfest blev til noget. Vejfesten hav-de lidt flere deltagere end sidste år, men vi er dog langt fra fordums størrelse, hvor vi var oppe på ca. det dobbelte deltagerantal. Loppemarkedet havde heller ikke så mange sæl-gere – eller købere for den sags skyld – men jeg tror da, at de medlemmer, som deltog, havde en fin lørdag formiddag sammen omkring legepladsen. Det samme kan siges om et nyt arrangement, som Vibeke (L 7) tog initiativ til i juni, hvor vi var en lille flok, der cyklede eller gik til Skovly og nød lidt kaffe og kage samt – nogle af os – forlystede os med en gang minigolf – det hele sponseret af Grundejerforeningen.


  Telte

  Husk vores telte – de kan stadig lånes af foreningens medlemmer kvit og frit. Og de bliver det med jævne mellemrum. De kan reserveres på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse direkte til formanden.

  I begyndelsen af august bestod vores kloaksystem sin første prøve. Et natligt uvejr gave næsten 30 mm nedbør på en halv time – og ingen kældre blev oversvømmet.


  Beboerudviklingen

  Der er sket en del udskiftning i beboerne på Lærkevej i årets løb. På L3 bor nu John Møller Andersen efter Vibeke Strømøs bortgang, på L4 er Karen Hjort og Niels Adolphsen flyttet ind efter Rigmor Larsen, og Sidsels Lotz og Kristian er flyttet ind i nr. 10 efter Karin og Jens. Vi ønsker dem alle sammen velkommen i vores kvarter og håber, de må trives her.

  5.2. Vi skal også ønske Anne Grethe til lykke med salget af Fyrrevej 4 og håber selvfølgelig, at hun bliver glad for det nye sted, hun kommer til at bo.

   

  Foreningens regnskab

  Regnskab1

   
   

  Skriv en kommentar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.