Generalforsamlingen 2016

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrevang

søndag 28.08.2016

DAGSORDEN

(9 husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik på legepladsen).

1. Valg af dirigent og referent

Referat:

 • Dirigent: Christian Thøgersen.
 • Referent: Viggo Andersen.
 • Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

(Se hele formandens beretning længere nede på siden)

Referat:

 • Carl-Otto aflagde formandsberetning, der efterfølgende blev godkendt (med applaus).

3. Foreningens regnskab – herunder fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 100 kr. pr. husstand pr. år.

(Regnskabet kan læses længere nede på denne side).

Referat:

 • Bent Schiøtt fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden indvendinger.
 • Forslaget om at forhøje kontingentet til 100 kr. årligt blev vedtaget enstemmigt!

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
  • Bent Schiøtt Hansen
  • Peder Andreasen
  • Carl-Otto Toudal

 • Revisor Viggo Andersen.

Referat:

 • Alle opstillede bestyrelsesmedlemmer – Bent Schiøtt, Peder Andreasen, Carl-Otto – modtog genvalg. Det samme var tilfældet med revisoren (Viggo).

5. Farten på vejen

 • Er farten på vejen et problem, og hvad kan vi i bekræftende fald evt. gøre ved det?

Referat:

 • Farten på vejen blev drøftet indgående. Konklusionen var, at vi skulle opfordre alle – også gæster på vejen – til at køre så langsomt som muligt. Fartproblemet er ikke stort – og ikke noget, foreningen umiddelbart kan gøre noget ved.

6. Indkomne forslag

 • Evaluering af årets begivenheder og forslag til datoer i 2017:

  • Loppemarked i maj/juni
  • Tur til Skovly
  • Vejfest 19. august.
  • Generalforsamling 27. august.

  Referat:

  • Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
  • Vedrørende årets begivenheder på vejen blev følgende vedtaget:
   • Der skal holdes loppemarked næste år, og det skal ske samme weekend som campingmessen. (Formanden orienterer sig om datoen).
   • Turen til Skovly skal gentages næste år. Datoen – sidste søndag inden skoleferien – meldes ud i god tid. Grundejerforeningen afholder udgifterne i forbindelse med turen.
   • Vejfesten i år hviler økonomisk i sig selv og figurerer ikke i årsregnskabet. Vejfesten gentages næste år, og det blev besluttet at holde festen lørdag d. 26/8-17 med generalforsamling dagen efter.
   • Generalforsamlingen afholdes med andre ord søndag d. 27/8-2017.

7. Eventuelt

Referat:

 • Bent Schiøtt opfordrede alle til ved indbetaling af kontingent at anføre mindst gadenavn og husnummer (fx ’L23’ for Lærkevej 23) på indbetalingen, så man ikke uberettiget risikerer at modtage en rykker pga. manglende identifikation af indbetaler
 • Tak til Vibeke Thøgersen (L7) for de friske æbler under generalforsamlingen.

   
   

  Formandens beretning


  Tilslutningen til regnvandsledningen

  Erik Schjeldal (L15) gjorde på et tidspunkt bestyrelsen opmærksom på, at den tilslutning til regnvandsledningen, der var foretaget af nogle kloakmestre, muligvis var ulovlig. Problemet var – og er – at det underjordiske rør, som tidligere gik fra tagnedløbet og via en opsamlingsbrønd videre ud i det offentlige kloaksystem, er blevet afbrudt lige under jordoverfladen under nedløbsrøret og ikke ved udmundingen i brønden. Dette efterlader et blindt rør med direkte adgang til kloakken, som er et tørt og fra et rottesynspunkt hyggeligt og lunt sted, der er velegnet som rotterede.

  På bestyrelsens vegne gik Erik videre med at undersøge sagen nærmere. Han fik uofficielt flere tilkendegivelser om, at den foretagne afblænding af rørene var betænkelig, men når han bad sagkundskaben udtale sig klart i officiel sammenhæng, forstummede den klare tale ganske og aldeles. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der i lovgivningen er givet mulighed for at skønne, hvad der er den bedste løsning – både ud fra en økonomisk og en praktisk synsvinkel. Det kunne se ud, som om flere godt ved, hvordan arbejdet optimalt burde gøres, men ingen ønsker for alvor at gøre sig til dommer over et skøn og en vurdering foretaget af en anden fagmand.

  1.3. Om der fremadrettet sker noget i denne sag, er meget uvist. Fra bestyrelsens synspunkt står vi i hvert fald indtil videre ikke umiddelbart med en konkret sag, vi kan gøre noget ved. Til gengæld står vi måske med en forøget rotterisiko. Hvor stor og reel denne er, er det naturligvis svært at udtale sig om, men vi bør måske alle sammen være en tand mere opmærksomme på eventuelle spor efter rotteaktivitet. Konstaterer man rotter på ens ejendom, skal man straks kontakte kommunens rottefænger.


  Lyskrydset

  Allerede på sidste års generalforsamling omtalte vi det helt håbløse lyskryds på Haslevej ved Nordre Ringvej. Efter tålmodig venten på, at Vejmyndigheden fik styr på forholdene, rettede bestyrelsen midt i december en henvendelse til Vejmyndighedens chef Hardy Pe-dersen. I vores mail beskrev vi nøje en række forhold ved lyskrydset, som svingede fra det livsfarlige til det uhensigtsmæssige og irriterende. Specielt forholdene for cyklister gjorde vi meget ud af. Vi fremlagde i vores henvendelse en række konkrete forslag til forbedringer, ligesom vi tilbød at stille op til et møde på stedet for at drøfte forholdene. Jeg ved, at henvendelsen er blevet læst – det fik jeg kvittering for – men mere skete der ikke.

  Derfor sendte vi den 1. marts en rykkerskrivelse til HP, hvor vi efterlyste, hvilke tanker, vores mail havde udløst hos Vejmyndigheden. Da vi igen ikke fik nogen reaktion, skrev vi en ny mail – ikke til Vejmyndigheden, men til ”rette vedkommende” – indsendt gennem kommunens sekretariat. Jeg modtog en pæn kvittering med besked om, at mailen var givet videre til netop ”rette vedkommende”. Og så hørte vi ikke mere.

  I begyndelsen af uge 31 blev jeg imidlertid pludselig ringet op af TV2 Bornholm. Vi har jo et par folk indenfor, som fik aktiveret et par journalister. Den ene lavede et fint indslag på TV2 Bornholms hjemmeside – meget korrekt i forhold til, hvad jeg havde udtalt til hende – og den anden kom og lavede et indslag til aftenens nyhedsudsendelse. Det mest morsomme ved indslaget var, at lyskrydset viste alle sine skavanker på én gang, da jeg skulle demonstrere et venstresving. Et par dage senere cyklede næstformanden for Teknik og Miljø udvalget, Steen Frandsen, også gennem lyskrydset og bekræftede, at der var ”plads til forbedringer”.

  Forinden det havde jeg aftalt et møde med Winni Grossbøll. Vi havde en meget fin samtale, hvor jeg fokuserede på Vejmyndighedens behandling af vores henvendelse. Hun var helt enig i, at det var ganske urimeligt, at vi ikke havde fået svar og lovede at undersøge sagen. Hun mente, vi havde været meget rimelige og tålmodige. Dette var om mandagen i uge 32, og om fredagen i samme uge blev jeg ringet op af en repræsentant fra Vejmyndigheden, som ønskede at komme i dialog med os – og andre foreninger, som også har udtalt deres utilfredshed med lyskrydset. Der bliver formentlig aftalt et møde inden for de næste fjorten dage.


  Vejen

  I foråret hørte bestyrelsen røster om, at der bliver kørt for stærkt på vejen. Det gav anledning til forskellige forslag og lidt debat på mailniveau. Bestyrelsen har drøftet forslagene om etablering af bump og opsætning af hastighedstavler; men ud fra kommunens reaktion på tidligere henvendelser fra foreningen om hastighedsdæmpende foranstaltninger har vi ingen forventning om at komme langt ad den vej. Vi har derfor indtil videre ikke foretaget os noget ud over den interne mail til foreningens medlemmer og den deraf affødte debat.


  Legepladsen

  Der er ikke sket noget på legepladsen i det sidste par års tid, men den bliver brugt mere, end det længe har været tilfældet. Det er mit indtryk, at den i øjeblikket for alvor lever op til sin betegnelse som småbørnslegeplads, hvor flere af familierne mødes og hygger sig sammen.


  Arrangementer

  Loppemarkedet blev ikke til noget i år. Jeg tror, tiden løb fra os, og lige pludselig var den forpasset. Til gengæld var det atter en succes med udflugten til Skovly, som vi nåede at afholde, inden sommerferien satte ind. Også vejfesten gennemførtes med en ganske fin tilslutning med 30 voksne og 16-17 børn. Det var på tale at flytte arrangementet på grund af Wonderfestiwall, men de få tilbagemeldinger fra medlemmerne gav os ingen grund til at ændre på noget.


  I øvrigt

  Husk vores telte – de kan stadig lånes af foreningens medlemmer kvit og frit. Og de bliver det med jævne mellemrum. De kan reserveres på foreningens hjemmeside. De to telte, vi fik fra Kildebakken er dog noget slidte og lidt mangelfulde. Det betyder, at vi sagtens kan lave en opstilling med tre telte samlet, men vi kan ikke udlåne tre komplette telte på én gang til tre forskellige arrangementer. Det kan højest blive to.


  Beboerudviklingen

  Der er sket en del udskiftning i beboerne på Lærkevej i årets løb. John Møller Andersen solgte efter kun at have boet der nogle få måneder Lærkevej 3 til Mia og Xander Lerssi. Med udgangen af 2015 flyttede Anna og Mogens fra Lærkevej 1, hvor de havde boet til leje siden august. Selv om Heli og Thomas, der ejer L1, kom hjem fra Bruxelles ved udgangen af 2015, så flyttede de ikke ind i nr. 1, men lejede huset ud til Mathilde Erichsen og Nikolaj Scharling. På Fyrrevej 4 er Judith Olsen flyttet ind efter Anne Grethe, og endelig har Brian og Stine gang i et stort projekt på Lærkevej 31, som bliver færdigt her i løbet af efteråret. Alle de nye beboere har små børn og har på den måde været med til at sænke gennemsnitsalderen i Nørrevang, så vi igen er blevet en god blanding af flere generationer i vores kvarter. De skal naturligvis være hjerteligt velkomne, og vi håber, de falder til og synes om at være her.

   

  Foreningens regnskab

  Regnskab2016

   
   

  Skriv en kommentar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.