Generalforsamlingen 2017

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrevang

søndag 27.08.2017

DAGSORDEN

(12 husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik på legepladsen).

1. Valg af dirigent

Referat:

 • Dirigent: Christian Thøgersen.
 • Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Se hele formandens beretning længere nede på siden.

Referat:

 • Formandens beretning affødte få kommentarer
  • Cykelstiprojektet på Haslevej og ændringen af lyskrydset ved Ringvejen er to forskellige projekter, som skal samarbejdes.
  • En beboer gjorde opmærksom på, at det kan være svært for cyklister at svinge til venstre fra Haslevej og ned ad Lærkevej.
  • En beboer gjorde opmærksom på, at der havde været endnu et arrangement i foreningen. Nogle få medlemmer havde arrangeret Sankt Hans aften på stranden og ville gerne påtage sig at stå for arrangementet igen næste år.
   Formanden undskyldte forglemmelsen.

 • Formandens beretning blev godkendt.

3. Foreningens regnskab – herunder fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. pr. husstand pr. år.

Regnskabet kan læses længere nede på denne side.

Referat:

 • Bent Schiøtt fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 1.212 kr. Herefter er foreningens formue på ca. 19.051 kr. Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
 • Kontingentet på 100 kr. årligt blev vedtaget enstemmigt!

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg (begge modtager genvalg):
  • Karen Hjort
  • Steffen Damgaard

 • Revisor Viggo Andersen.

Referat:

 • Begge opstillede bestyrelsesmedlemmer – Karen Hjort og Steffen Damgaard – blev genvalgt. Det samme var tilfældet med revisor Viggo Andersen.

5. Indkomne forslag

 • Formanden foreslår, at generalforsamlingen laver en grundig evaluering af foreningens aktiviteter og deres placering med henblik på aktiviteternes eventuelle placering på næste års kalender.

Referat:

 • Loppemarked i maj/juni
  • Bestyrelsen beslutter, hvornår et evt. loppemarked skal finde sted. Loppemarkedet gennemføres kun, hvis mindst 10 af grundejerforeningens medlemmer har meldt sig til deltagelse ved tilmeldingsfristens udløb.
  • Det blev foreslået evt. at lade loppemarkedet foregå på legepladsen i foreningens telte.

 • Sankt Hans aften
  • Det forsøges at lave et arrangement med bål på stranden.
  • Vibeke (L7) og Henriette (L15) er tovholdere for arrangementet.

 • Tur til Skovly
  • Ud over kaffe og kage vil arrangementet i 2018 også omfatte en guidet tur i området omkring Skovly.
  • Vibeke (L7) er tovholder for arrangementet.

 • Vejfest og generalforsamling
  • De to arrangementer afholdes i samme weekend med vejfest om lørdagen og generalforsamling søndag formiddag.
  • Bestyrelsen fastsætter dato under hensyntagen til andre arrangementer, f.eks. Bornholm Rundt på Cykel og Wonderfestiwall.
  • Det blev anført, at der bør være en bedre overensstemmelse mellem antallet af deltagere og det dertil svarende antal griller.

6. Eventuelt

Referat:

 • Der bliver tilsyneladende jævnligt konstateret rotter i kvarteret. Man skal altid i sådanne tilfælde straks kontakte kommunens rottefænger, så der kan blive foretaget den nødvendige skadedyrsbekæmpelse.
 • Det blev foreslået, at vi opretter en lukket Messenger-gruppe til intern kommunikation. Vivian Mortensen (B7) opretter gruppen og inviterer medlemmerne af grundejerforeningen til deltagelse i gruppen. Deltagelse kræver ikke, at man er på facebook, men man skal være på Messenger.

 
 

Formandens beretning


Lyskrydset

For tredje år i træk har vi lyskrydset Haslevej/Ringvejen med i beretningen.

På sidste års generalforsamling oplyste jeg, at der ville blive holdt et møde mellem Vejmyndigheden og forskellige organisationer eller foreninger, som havde udtalt sig kritisk om lyskrydset. Et tilløbsstykke var det ikke. Ud over de to repræsentanter for Vejmyndigheden deltog kun formanden for Dansk Blindesamfund og undertegnede. Vejmyndighedens folk forklarede lidt om, hvordan man skal færdes i et T-kryds og konstaterede, at krydset rent faktisk var anlagt korrekt efter forskrifterne.

Over for dette fremførte jeg de kritikpunkter, som vi i bestyrelsen havde rejst, og Vejmyndighedens folk kunne godt se, at der var et problem for især cyklister, der skal svinge til venstre ned ad Ringvejen. Det blev aftalt, at Vejmyndigheden skulle udarbejde et forslag til forbedring af sikkerheden for netop de venstresvingende cyklister i krydset.

Vi pointerede også det “meningsløse” i, at man som cyklist absolut skulle holde for rødt, bare man skulle ligeud ad Haslevej ind mod byen, og der ikke var en fodgænger i milevid omkreds at få øje på.

Kort før nytår blev jeg så præsenteret for Vejmyndighedens forslag til forbedring. Det bestod i, at der etableres et aktivérbart lyssignal for cyklister, der skal svinge til venstre ned ad Ringvejen, ligesom cykelstien skal opdeles i en venstresvingsbane og en bane for ligeudkørende, hvor det tilmed vil blive tilladt for ligeudkørende at fortsætte igennem ved rødt signal – med skyldig hensyntagen til eventuelle fodgængere i fodgængerfeltet.

Jeg fandt, at forslaget tilfredsstillede vores ønsker til forbedring, og gav det min fulde accept over for Vejmyndighedens repræsentant. Men da det blev fremlagt til politisk behandling, fremsatte en enkelt grundejer og Cyklistforbundet en kraftig kritik af projektet, og de udfærdigede en skrivelse til Vejmyndigheden, hvor de gav udtryk for deres kritik.

Da Vejmyndighedens forslag blev behandlet politisk, blev det sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling. Efter nogle måneder blev forslaget igen forelagt kommunalbestyrelsen og vedtaget – så vidt jeg er orienteret. Jeg har prøvet at få en melding fra Vejmyndigheden om, hvor langt man er nået med projektet, og hvad det endelige resultat er blevet, men jeg har ikke hørt andet, end at de vil kontakte mig – og det er altså ikke sket før vores generalforsamling.

Hvad der måske er mindre behageligt for især de villaejere, som bor tættest på Haslevej, er, at Dansk Blindesamfund vandt gehør for at gøre signalerne i krydset akustiske. Det var ikke noget, jeg argumenterede for. Ud fra en fornemmelse af, at det kun er relativt sjældent, at blinde har behov for passage af krydset, udtalte jeg nok lidt forsigtigt en betænkelighed ved støjgenerne, som måske ikke ville stå helt i forhold til nyttevirkningen. Nu afventer vi så, hvordan virkeligheden vil vise sig at være. Bliver støjgenerne for voldsomme, har jeg afgivet bestyrelsen et løfte om, at vi selvfølgelig vil tage sagen op med Vejmyndigheden.


Kystsikring

I efteråret holdt Kystdirektoratet et møde på Bornholm om kystsikring. Steffen og undertegnede deltog. Det er vist åbenlyst for enhver, at vores strand – selv om den genetablerer sig efter stormene – til stadighed rykker lidt længere ind i landet.

Kystdirektoratet havde ikke meget at byde på med hensyn til konkrete tiltag omkring kystsikring. Meget kort sagt havde mødet to hovedaspekter:

 • Enhver kystsikring har konsekvenser for andre steder på kysten, der ikke er sikret
 • Kystsikring er en privat (og som oftest også dyr) affære.

Skulle man således lave kystsikring på Antoinette Strand, kunne det få konsekvenser for eksempelvis Hasle, og det ville involvere Naturstyrelsen og alle lodsejere ikke bare langs stranden, men også i baglandet. I bestyrelsen ser vi ingen reel mulighed for at gå i gang med sådan et projekt.

Da vi i foråret blev præsenteret for en skrivelse om kystsikring udfærdiget af en beboer på Antoinettevej i forbindelse med projektet om udvidelse af Rønne Havn, valgte vi ikke at skrive under, fordi et flertal i bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig de forudsætninger og konsekvenser, som skrivelsen indeholdt og beskrev.


Arrangementer

 • Loppemarked
  Årets første arrangement – loppemarkedet – blev lidt “kaotisk”. Ved tilmeldingsfristens udløb havde tre husstande meldt sig. Jeg meldte tilbage, at vi ikke ville gennemføre med så få. Da denne besked blev sendt ud på mail, kom der tre eftertilmeldinger (én af dem et måske). Bestyrelsen fandt, at det stadig var alt for få til, at vi ville bekoste dyre annoncer i dags- og ugepressen.

  Et par husstande insisterede dog på at gennemføre loppemarkedet, som de efter aftale med undertegnede selv arrangerede. Tre husstande deltog.

 • Udflugt til Skovly
  Lige før skoleferien var der foreningsudflugt til Skovly. Her deltog ca. 25 personer, og 13 husstande var repræsenteret.

 • Vejfest
  Vejfesten i går aftes blev gennemført med 47 deltagere og 18 husstande repræsenteret.

Beboerudviklingen

 • I august blev Lærkevej 1 solgt. Køber er en familie fra Allinge.

 

Foreningens regnskab

 
 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.