Generalforsamlingen 2012

(Siden blev senest opdateret 23.08.2012).

 

Dagsorden og referat

Se dagsorden og referat ved at klikke på linket herunder (kræver Adobe Reader):

NVGF_Generalforsamling 2012ref

 

Bilag til dagsordenens punkt 2: Formandens beretning

Det har været et travlt år i Grundejerforeningen.

1. Kælderoversvømmelserne

Da vi sad her til generalforsamling for et år siden, var vi en flok noget frustrerede beboere, der havde oplevet endnu en oversvømmelse i kældrene især på Lærkevej. Repræsentanter for foreningen skulle få dage senere til møde med Bornholms Forsyning, men selv om vi havde forberedt os godt, havde vi jo ingen fornemmelse af, hvilket udfald mødet ville give. Fra grundejerforenin-gens side var ønsket helt klart en separationsløsning af regn- og spildevand, men fra Forsyningens side lagde man i første omgang udpræget op til en faskinløsning, idet det var opfattelsen, at vores kvarter er bygget på sandgrund. Foreningens repræsentanter kunne dog oplyse, at dette næppe generelt stemte helt overens med virkeligheden. Samtidig anførte vi, at faskinløsningen jo kun ledte vandet fra grundene væk, mens det offentlige selv fortsat ville lede vandet fra vejen direkte ned i spildevandssystemet. Vi pointerede, at en løsning med separation af regn- og spildevand, som omfattede alle parter, dvs. alle beboere og det offentlige, ville være langt at foretrække. Alligevel blev det aftalt, at Forsyningen i første omgang skulle foretage jordbundsprøver i kvarteret før den endelige beslutning. Det skal lige anføres, at det naturligvis også blev drøftet, hvad den enkelte beboer selv kunne gøre for at hindre vandindtrængen, men fra foreningens side holdt vi fast i, at det var vigtigt at finde løsninger, der mindskede vandtilførslen til kloaksystemet, og ikke bare førte vandet andre steder hen i systemet.

Samtidig gjorde vi fra foreningens side – i øvrigt sammen med beboerne fra Frydenlundsvej – opmærksom på, at der løb ikke ubetydelige mængder vand fra Haslevej ned ad både Frydenlundsvej og Lærkevej, hvilket kunne være med til at forværre problemet. Derfor rettede Forsyningen henvendelse til vejmyndigheden, som ret hurtigt etablerede to kloakriste på hjørnet af Haslevej og Lærkevej samt en vulst ved Frydenlundsvej. I min fantasi havde jeg nok forestillet mig noget med f.eks. en rist tværs over Lærkevej, hvis det skulle hjælpe noget, og tiden viste jo også, at de valgte løsninger desværre ikke var tilstrækkelige til at forhindre oversvømmelserne.

I mellemtiden indtraf en hændelse, som fik afgørende betydning for sagens videre forløb. Erik Schjeldal kom ved et tilfælde i besiddelse af et kort, som viste, at der på Haslevej eksisterede en regnvandsledning, som førte under Haslevej og ned langs Antoinettevej og direkte ud i Østersøen. Vi gik naturligvis straks til Forsyningen med denne nye oplysning. Foreningens strategi gik nu direkte efter at få lavet en separation af regn- og spildevand i vores kvarter og efter at blive koblet på denne eksisterende regnvandsledning og få ledt regnvandet direkte ud i Østersøen.

I første omgang hørte vi ikke noget fra Forsyningen, men da jeg på et tidspunkt rykkede for, hvad det blev til med de aftalte jordbundsundersøgelser, så var svaret, at situationen jo nu var en helt anden, så disse undersøgelser var skrinlagt. Gennem korrespondancen med Forsyningen blev det nu klart, at der arbejdedes hen mod en separationsløsning – dog med den lille hage, at der ikke kunne sættes en tidshorisont på, hvornår den ville blive lavet. Man var dog indstillet på at prøve at få arbejdet sat på budgettet for 2012 – og som alle har kunnet konstatere, så skete det.

At det så blev et så omfattende projekt, havde vi vist ikke forestillet os. I hvert fald bliver både kloaksystem og vandforsyning totalrenovereret, og samtidig bliver vores kvarter forberedt på fibernettet. Specielt omlægningen af kloaksystemet har haft en vis mediebevågenhed. I den sammenhæng er jeg blevet præsenteret for holdningen ”Lærkevej er lidt forkælet”. Men man skal ikke tro, at Forsyningen gennemfører dette projekt alene for vores skyld. Det sker udelukkende, fordi man kan se en mening med denne løsning i en større sammenhæng. Fjernelsen af overfladevandet fra vores område skulle gerne være med til at aflaste kloaksystemet i hele området herfra og ind mod slagteriet, så hyppigheden af kælderoversvømmelser mindskes også i de kvarterer, hvor der ikke er foretaget en separation af regn- og spildevand.

I forbindelse med den enkelte grundejers tilslutning til systemet inviterede grundejerforeningen en række kloakmestre til at henvende sig til hver især med henblik på at afgive tilbud. Især PH Byg og PL Entreprise har vist interesse for sagen, men alligevel er der tilsyneladende en del af jer, der ikke er blevet kontaktet. Derfor vil jeg opfordre jer til selv at tage kontakt – enten til de omtalte eller hvem, I nu måtte ønske. I skal være opmærksomme på, at arbejdet skal være afsluttet og betalt inden udgangen af 2012, hvis I vil udnytte den skattemæssige fradragsmulighed.

2. Postkasser

Fik vi vores ønsker opfyldt vedrørende kloaksystemet, så gik det lidt anderledes, når det gælder postkasserne. Post Danmark og Trafikstyrelsen var for stor en mundfuld. Jeg havde en del kommunikation med Grundejerforeningen Svea med henblik på fællesindkøb af postkasser, ligesom vi på vores generalforsamling sidste år henstillede til beboerne i vores kvarter, at skulle vi have postkasser i skellet, så skulle de være hvide.

Jeg lavede en lille udstilling af postkasser i kælderen. Min idé var vel oprindeligt, at vi skulle finde lidt fælles fodslaw om indkøb af en eller to passende typer. Interessen for udstillingen var imidlertid behersket, og behovene viste sig at være meget forskelligartede. Sidst på året meldte kommunen så ud, at man anbefalede galvaniserede postkasser som værende den mest diskrete type. Det hele endte med, at vi i bestyrelsen lod det være helt op til den enkelte at vælge type og farve og nøjedes med at henstille til folk, at den blev placeret så diskret som muligt. Det synes jeg nu er lykkedes meget godt, også takket være kommunens aftale med Post Danmark om, at postkassen godt må være placeret bag hækken vinkelret på denne. Det er trods alt ikke postkasser, der dominerer billedet, når man står og kikker ned ad vejene i kvarteret.

3. Fibernettet

I marts 2012 afholdt repræsentanter for bestyrelsen et møde med Jørn Pedersen fra Bornholms Fibernet (BF) for at høre nærmere om mulighederne for at få fibernet i kvarteret. Fra BFs side udtrykte man stor interesse for at komme til Rønne og ville gerne bruge vores kvarter som springbræt. Det er sådan, at boligkvartererne inddeles i zoner på omkring 80 husstande, hvor man fra BFs side forlanger tilmelding fra halvdelen af husstandene, før man starter arbejdet med at nedlægge fiberrør.

BF arbejder på en lidt speciel måde – de bruger ildsjæle. Groft sagt betyder det, at de får særligt interesserede til gratis at udføre en stor del af arbejdet med at informere og hverve kunder. Hvis det imidlertid er en forening, der går i spidsen som ildsjæl, kan denne forening få et økonomisk tilskud af en vis størrelsesorden. Derfor gik jeg på foreningens vegne ind i ”salgsarbejdet”. I første omgang gik det meget trægt – 3 tilmeldinger – hvorfor vi på vores hjemmeside lavede en undersøgelse af interessen for fibernet på denne side af Haslevej mellem Nordskoven og slagteriet. Resultatet viste, at der var en vis interesse blandt ca. 30 af de 80-90 husstande i området. Resultatet overgav vi til BF og sagde, at nu måtte deres salgsafdeling træde til – jeg orkede i hvert fald ikke at stemme dørklokker for at nå op på ca. 45 tilmeldinger i området.

Resultatet blev, at BF afholdt en række informationsmøder i Rønne. På et af disse fik jeg bekræftet, at BF havde koblet sig på gravearbejdet i forbindelse med regnvandsledningen, og samtidig blev det mig klart, at vores zone var kommet til at bestå af kun ca. 45 husstande, nemlig os selv og så 7-8 husstande på Haslevej. Derefter påtog jeg mig atter opgaven med at hverve kunder til BF i vores egen zone.

I alt har jeg således nu indsamlet 21 tilmeldinger, og en toogtyvende har tilmeldt sig direkte til BF. Da der samtidig er kommet nogle tilmeldinger fra Haslevej, har Jørn Pedersen over for mig bekræftet, at der kommer fibernet i vores kvarter. Det springende punkt er tidshorisonten. Det har vist sig, at beboerne på Haslevej indtil videre har været træge med at tilmelde sig. Derfor vil BF helst etablere forbindelsen fra deres centralstation ved det gamle slagtehus og ud til os via kvarterer, hvor man etablerer sig, og ikke via Haslevej.

Samtidig har jeg skriftligt fået bekræftet, at vi som forening står til at modtage maksimumbeløbet på 500 kr. pr. tilmelding, jeg har indsamlet. Dvs. foreningen kan imødese et tilskud på 10.000 kr., når fibernettet engang er blevet etableret. Jeg har stadig både lidt informationsmateriale og tilmeldingsblanketter liggende, så man kan sagtens nå at tilmelde sig endnu.

4. Legepladsen

Oprindelig var legepladsen jo fast punkt på vores dagsorden. Den har ført en lidt tilbagetrukket plads i min bevidsthed det sidste års tid. Men måske skal vi igen beskæftige os lidt med den. Vi var blevet lovet et par bornholmsk røn i stedet for det fældede lærketræ – det var måske noget, vi lige skulle erindre om. Samtidig er stammerne omkring faldunderlag og sandkasse ved at gå i opløsning, det kunne vi måske også gøre opmærksom på.

For et par år siden bad vi ligeledes om at få en klatreborg i stedet for den lille sandkasse. Det blev hverken lovet eller helt afvist, men det var måske også en lille sag, vi skulle tage op igen. Der kommer jo heldigvis stadig flere børn til kvarteret.

5. Foreningen

5.1. Traditioner

Det var glædeligt, at vi i år kunne holde begge vores traditioner, loppemarked og vejfest, i hævd. Om de har den rette form og er placeret på det rigtige tidspunkt kan vi diskutere under punkt 5a.

5.2. Hjemmesiden og kommunikation

I årets løb har jeg forsøgt at holde hjemmesiden opdateret, men må nok erkende, at det ikke altid lykkes helt. Man kan stadig henvende sig direkte til foreningen på hjemmesiden, og man er meget velkommen til at sende billeder, oplysninger eller andre materialer, som andre kunne have glæde af, ind til foreningens webmaster. Hjemmesiden bliver for øvrigt pænt besøgt med typisk flere hundrede besøg om måneden. I juni og juli var vi oppe på 11-1200 besøg pr. måned.

Ellers så foregår den meste information via den interne mailliste. Efterhånden er der kun 3 beboere, der ikke er på maillisten, og derfor bruger jeg den som min hovedinformationskilde til beboerne. Om der bliver sendt for mange eller for få mails ud, ved jeg ikke, men jeg tilstræber kun at sende ud, når jeg synes, der er noget vigtigt at informere om.

5.3. Personændringer

Sædvanen tro vil jeg også i år gøre status over befolkningsudviklingen i vores kvarter.

Der er flyttet to personer fra vores kvarter. Det er naturligvis altid trist, når beboere flytter herfra, men det er dog ulige tungere, når vi oplever dødsfald blandt beboerne. Det sidste undgik vi desværre ikke i år, hvor Leif Larsen i nr. 4 måtte give op over for sin sygdom. Leif havde boet i nr. 4 siden 1965, og det var altså en af kvarterets grand old men og en meget værdsat person, der gik bort her i foråret. Jeg vil bede forsamlingen sammen med mig at iagttage et øjebliks stilhed til minde om Leif. Æret være hans minde.

Der har dog heldigvis også været glædelige begivenheder. Heli og Thomas i nr. 1 har haft end-nu en familieforøgelse, og Lærkevej nr. 8 er blevet købt af Dorthe og Travis Thornton, som flytter hertil fra USA sammen med deres lille pige Anabel, og som venter familieforøgelse til oktober. De fik noget af en ilddåb med to oversvømmelser af deres kælder kort tid efter, at de havde købt huset. Jeg vil godt ønske dem velkommen til og håber, at de på trods af den lidt barske start vil komme til at føle sig godt hjemme og falde til i vores kvarter.

 
 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.