Generalforsamlingen 2018

Ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Nørrevang
søndag 12.08.2018
D A G S O R D E N og R E F E R A T
(14 husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik på legepladsen).
1. Valg af dirigent og referent
 • Dirigent: Christian Thøgersen.
 • Referent: Carl-Otto Toudal.
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning
Se beretningen længere nede på siden.
Formanden omtalte i sin beretning emnerne:
 • Lyskrydset på Haslevej
 • Legepladsen
 • Trafikken på Lærkevej
 • Rotter
 • Årets aktiviteter
 • Beboerudviklingen
Formandens beretning affødte nogle enkelte kommentarer:
 • Omkring trafikken på Lærkevej opfordrer generalforsamlingen beboerne til videst muligt at parkere i deres indkørsler og ikke på vej/fortov.
 • Hvis man skal kontakte kommunens rottefænger, skal man gå ind på kommunens hjemmeside (brk.dk) På forsiden kan man finde en rubrik, der hedder ANMELD ROTTER, hvor man kan oprette en sag.
 • Formandens beretning blev godkendt.
3. foreningens regnskab –
herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. pr. husstand pr. år.
Regnskabet kan læses længere nede på denne side.
 • I kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet, der udviste et overskud på ca. 719 kr. Herefter er foreningens formue på ca. 19.770 kr.
 • Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
 • Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 100 kr. årligt.
4. Evaluering af årets aktiviteter samt
fastsættelse af datoer for det kommende år
Aktiviteter og forslag til placering:
 • Loppemarkedet foreslås en lørdag i foråret, hvor der samtidig er udstilling på campingpladsen.
 • Sankt Hans aften, der delvist måtte opgives i år, søges gennemført i 2019.
 • Udflugten til Skovly foreslås gennemført sidste søndag, før skolernes sommerferie starter.
 • Vejfesten forslås placeret, så den ikke kommer i konflikt med Wonderfestiwall og Bornholm Rundt på Cykel.
 • Generalforsamlingen foreslås placeret søndag formiddag efter vejfesten.
Generalforsamlingens beslutning:
 • Der var enighed på generalforsamlingen om at søge alle arrangementer gennemført også i 2019 efter de foreslåede retningslinjer. Omkring loppemarkedet blev det dog anført, at der måske skulle gøres lidt mere ud af at omtale det på de sociale medier, ligesom der blev foreslået en bedre skiltning på selve dagen.
Tovholdere på de enkelte aktiviteter:
 • Loppemarkedet: Carl-Otto Toudal (L13).
 • Sankthans aften: Vibeke (L7) og Henriette (L15).
 • Udflugten til Skovly: Vibeke (L7).
 • Vejfesten: Jeanette (L13).
 • Generalforsamlingen: Carl-Otto Toudal (L13).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 • Bent Schiøtt Hansen
 • Peder Andreasen (modtager ikke genvalg)
 • Carl-Otto Toudal
Revisor på valg:
 • Viggo Andersen
 • Bent Schiøtt Hansen og Carl-Otto Toudal blev genvalgt, mens Kristian Pihl (L9) blev valgt som afløser for Peder Andreasen. Bestyrelsen takker Peder Andreasen for hans mangeårige indsats i bestyrelsen og byder Kristian Pihl velkommen i hans sted.
 • Revisor Viggo Andersen blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
 • Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
7. Eventuelt
 • Intet noteret.
Formandens/bestyrelsens beretning
Lyskrydset
Cykelstiprojektet på Haslevej blev færdigt i løbet af foråret, og det samme gælder ombygningen af lyskrydset ved Ringvejen – næsten da. Vi fik, hvad vi havde bedt om. Der er nu etableret en speciel lyskurv for venstresvingende cyklister – en lysregulering, der har gjort det væsentligt mere sikkert at krydse Haslevej, hvor cyklister nu kan aktivere en vesntresvingspil og tydeligt se, hvornår de kan køre over. Tilladelsen til at foretage venstresvinget følger hurtigt efter aktiveringen. Jeg ved godt, at nogle har udtrykt utilfredshed med cykelbanens og fortovets bredde, men det er min vurdering, at den manglende plads ikke har givet anledning til væsentlige konflikter mellem cyklister/cyklister eller cyklister/fodgængere.
En ting mangler dog. Der blev stillet os i udsigt, at det ville blive tilladt at cykle forsigtigt over for rødt i retning ind mod byen. Der skulle komme en skiltning op, der viste dette, men det er altså endnu ikke sket. Jeg har rykket kommunen for at få denne mulighed indført, men ved for nuværende ikke, om funktionen bliver indført og i givet fald hvornår.
Lyskrydset er ligeledes blevet med akustiske signaler af hensyn til synshandikappede. Dette har så vidt vides ikke givet anledning til problemer for de nærmestboende.
Legepladsen
Som I måske husker, blev det af Kristian (L9) foreslået at indkøbe nogle aluminiumsmål til legepladsen. Målene havde en pris på ca. 3.500 kr. stykket, og Kristian foreslog, at vi skulle prøve at få kommunen til at dække udgiften til det ene mål. Vi drøftede forslaget i bestyrelsen, men vi valgte ikke at gå videre med ideen, fordi vi rent sikkerhedsmæssigt fandt målene lidt problematiske – kanterne så meget skarpe ud. Samtidig fandt vi prisen lige høj nok. Efterfølgende meldte Andreas (B5) ud, at de havde et par ubenyttede fodboldmål stående i haven, som vi godt måtte få – et tilbud, der vist stadig står ved magt.
Til gengæld skete der noget omkring legepladsen i løbet af foråret. Ad omveje – Kristian i L9 – fik vi at vide, at Brødrene Larsens Legat havde skænket 15.000 kr. til forbedring af vores legeplads. Kristian arrangerede et møde, hvor der både deltog folk fra vores eget kvarter og Frydenlundsvej, og der blev brainstormet lidt med ideer til forbedring. Disse ideer blev på et efterfølgende møde præsenteret for kommunens legepladsansvarlige. Dette møde mundede ud i, at man ville arbejde på at få sat et legehus op, etableret en rutschebane på bunkeren samt forøget beplantningen omkring indgangen til legepladsen – af rent sikkerhedsmæssige hensyn. Bestyrelsen tilkendegav overfor de projektansvarlige, at foreningen i tilfælde af, at midlerne ikke skulle slå helt til, ville være parat til at skyde 2-3.000 kr. i projektet. Som enhver kan se, er det polske legehus for længst på plads, men hvordan det går med resten, og om økonomien holder, vides vist ikke for nærværende. Men jeg ved, at Kristian presser kommunen ligeså meget, han kan.
Trafikken på Lærkevej
Generelt køres der faktisk pænt på vejen, men især her i den lyse tid er det vigtigt, at man kører forsigtigt på vejen. Vi har mange drenge, der tilsyneladende drømmer om at blive svaret på Magnus Cort, for der køres meget Tour de France op og ned ad vejen, ligesom der sådan helt af sig selv er opstået en basketballbane i krydset mellem Lærkevej og Birkevej. Det er jo ikke uden grund, der står malet BØRN på asfalten ved indkørslen til Lærkevej – så kør forsigtigt.
Og husk – inde bag hajtænderne ved Lærkevejs udmunding i Haslevej er alle veje lige. Der er ikke hajtænder nogle steder, hvilket betyder, at der er højrevigepligt, hvilket igen betyder, at biler på vej ned af Lærkevej faktisk skal holde tilbage for den trafik, der kommer ud fra sidevejene, altså Birkevej og Fyrrevej.
Rotter
Som nogle af jer måske ved, har vi været – eller er – lidt rotteplaget. Især den nedre ende af Lærkevej har været lidt hjemsøgt, men længere oppe i kvarteret har vi også haft besøg. En del af miseren skyldes campingpladsen, hvor der ifølge rottefængeren er rigtig mange rotter. De er svære at komme til livs, men det er vigtigt at holde øje med tegn på rotter. De tiltrækkes f.eks. typisk af compostbunker, brændestabler, hulrum under udhuse eller terrasser og meget mere, og man bør være opmærksom på spor efter dem. Får man mistanke om, at der er rotter til stede, skal man straks kontakte kommunens rottefænger, man må ikke selv gå i gang med sin egen private rottebekæmpelse. Der er skrappe regler for, hvad man må, og det ved rottefængeren alt om.
Årets aktiviteter
Alle planlagte aktiviteter blev gennemført
 • Loppemarkedet fik en avisannonce, selv om der ikke helt havde meldt sig de mindst 10 deltagere.
 • Udflugten til Skovly havde igen fin tilslutning med 28 deltagende.
 • Sankthansaften blev lidt anderledes end normalt – uden bål og uden heksen, som ikke engang fik erstatning for den aflyste flyrejse.
 • Vejfesten havde med 43-44 voksne og 13-14 børn det største antal deltagere i mange år. At den så skulle ende med at blive en lokal udgave af Borte med Blæsten er jo rigtig ærgerligt. Men tusind tak til alle for opbakningen både før, under og efter festen.
Beboerudviklingen
Der er ikke sket den større udskiftning blandt beboerne. Thomas og Heli solgte dog sidste efterår Lærkevej 1, som havde været udlejet i efterhånden nogle år, til Eva og Christian Frandsen, som flyttede ind efter megen ombygning lige omkring jul. De skal være hjerteligt velkomne hertil, og vi håber, de vil synes om at bo her.
Foreningens regnskab

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.