Generalforsamlingen 2019

Ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Nørrevang
søndag 11.08.2019
D A G S O R D E N og R E F E R A T
(17 husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik på legepladsen).
1. Valg af dirigent og referent
 • Dirigent: Christian Thøgersen (L7).
 • Referent: Christian Thøgersen og Carl-Otto Toudal (L13) I fællesskab.
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning
Se beretningen længere nede på siden.
Formanden omtalte i sin beretning emnerne:
 • Legepladsen
 • Hjertestarter
 • Parkerede biler
 • Årets aktiviteter
 • Medlemmer
Formandens beretning affødte nogle enkelte kommentarer:
 • Omkring problemet med parkerede biler enedes generalforsamlingen om endnu engang at opfordre bilejerne til så vidt muligt at parkere på egen grund og ikke på vejen/fortovet.
 • Formandens beretning blev godkendt.

3. foreningens regnskab –
herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. pr. husstand pr. år.
Regnskabet kan læses længere nede på denne side.
 • Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
 • Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 100 kr. årligt.
4. Evaluering af årets aktiviteter samt
fastsættelse af datoer for det kommende år
og valg af tovholder for de enkelte aktiviteter
Generalforsamlingen vedtog følgende plan:
 • Fastelavn afholdes 28.02.20. Tovholder: Kristian (L10).
 • Loppemarkedet. Datoen blev ikke fastsat. Tovholdere: Berit (F5) og Vivian (B7).
 • Sankt Hans aften. Tovholdere: Henriette (L15) og Vibeke (L7).
 • Udflugten til Skovly afholdes 21.06.20. Tovholder: Vibeke (L7).
 • Vejfesten afholdes, så den ikke kommer i konflikt med Wonderfestiwall og Bornholm Rundt på Cykel, enten 08.08.20 eller 15.08.20. Tovholdere: Karen (L4) og Jeanette (L13).
 • Generalforsamlingen afholdes søndag efter vejfesten. Tovholder: Carl-Otto (L13).

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 • Karen Hjort Fastrup (L4)
 • Steffen Damgaard (B7)
Revisor på valg:
 • Viggo Andersen
 • Alle opstillede blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
1. Forslag til foreningens privatlivspolitik (bilag kommer)
 • Da vi som forening forvalter følsomme personlige data, skal vi i henhold til EUs persondataforordning have en privatlivspolitik. På basis af andre foreningers arbejde har formanden prøvet at udarbejde et forslag, der kan virke lidt som “overkill” i forhold til de data, vi håndterer – men så er formalia i hvert fald i orden. Privatlivspolitikken vil komme til at ligge på foreningens hjemmeside. Se bilag.
2. Forslag vedr. hjertestarter
 • Igen i 2020 er Hjerteforeningens landsindsamling en landsuddeling, hvor der samles ind til opsætning af hjertestartere. I 2019 var uddelingen på landsplan en enorm succes, men på Bornholm blev der kun uddelt én ny hjertestarter (i Aakirkeby), hvor en lokal ildsjæl nu har den hængende på sit hus.
 • I 2019 forslog Jeanette (L13), at vi skulle samle ind til en hjertestarter i vores kvarter, men bestyrelsen ændrede det til et forslag om at opsætte hjertestarteren på campingpladsen mod at denne påtog sig vedligeholdelsen. Projektet løb ud i sandet dels på grund af uklarheder omkring ansvaret for hjertestarteren, dels fordi der ikke meldte sig de nødvendige 15 indsamlere.
 • Skal vi prøve at oprette en hjertestartergruppe i 2020 og få en hjertestarter placeret et sted centralt i kvarteret?
 • Økonomien er en årlig udgift på ca. 1 kr/dag til opvarmning af skab samt en udgift på 2000 kr hvert femte år til vedligehold. Etableringen betales af Hjerteforeningen og udskiftningen af elektroder efter brug sørger Region Hovedstaden for.
3. Forslag vedr. opbevaring af telte
 • For nærværende opbevares alle tre telte på Lærkevej 13. Der ønskes en fordeling, så teltene fremover opbevares på tre adresser.
 • Det nyeste og mest efterspurgte telt kan fortsat opbevares på L13
 • Det foreslås, at foreningen indkøber 3 hyndebokse i stedet for de nuværende to yderst tunge og uhåndterbare trækasser til opbevaring af teltene.
 • Stropper og andet tilbehør suppleres.
Generalforsamlingens beslutning:
 • Forslaget til privatlivspolitik blev vedtaget.
 • Forslaget til en hjertestarter blev vedtaget.
 • Der blev ikke vedtaget en løsning på problemet med opbevaring af teltene. Formanden arbejder videre med sagen.
7. Eventuelt
 • Intet noteret.
Formandens/bestyrelsens beretning
Legepladsen
Legepladsen er nu blevet færdig på baggrund af arbejdet i den arbejdsgruppe, som Kristian Pihl (L9) stod i spidsen for. Det nye siden sidste år er, at der er etableret en rutsjebane. Den er ganske vist placeret i den forkerte side i forhold til arbejdsgruppens forslag. Derfor har kommunen som et plaster på såret yderligere forsynet legepladsen med et par nye mål. Udgiften til legehus, rutsjebane og mål har langt oversteget det beløb, som der egentlig var bevilget til forbedring af legepladsen. Grundejerforeningen havde givet tilsagn om et mindre beløb – hvis det skulle blive nødvendigt – men det er aldrig kommet på tale – og vi skal naturligvis ikke ligefrem insistere
Sidste år talte vi om at male legehuset, men da der er tale om et bevidst valg af udseende og materialevalg fra kommunens og arbejdsgruppens side, er vi ikke gået videre med de tanker og nøjes med at glæde os over gardinerne i vinduet.
Legepladsen bliver særdeles flittigt brugt – også i festlige anledninger. Der er undertiden fra nogle medlemmer af foreningen blevet klaget lidt over manglende oprydning på pladsen. Selv om jeg bor tæt på, har jeg ikke noget overblik over, hvor stort problemet er. Men det er naturligvis altid godt med lidt selvjustits samt lidt oprydning efter børnenes aktiviteter ind imellem.
Hjertestarter
I foråret foreslog Jeanette (L13), at vi skulle oprette en gruppe på 15 personer, der skulle deltage i Hjerteforeningens landsindsamling – eller rettere landsuddeling – og samle ind til en hjertestarter i kvarteret. Hjerteforeningen ville betale hjertestarteren og dens opsætning, mens foreningen skulle betale drift og vedligehold.
Vi behandlede forslaget i bestyrelsen, men på det tidspunkt var det lidt svært at få fuld klarhed på konsekvenserne for foreningen, hvorfor vi endte med at foreslå hjertestarteren sat op på campingpladsen mod, at campingpladsen overtog driften af den. Det lykkedes faktisk efter nogen tid at få en aftale med campingpladsen, men det lykkedes ikke at få 15 til at melde sig som indsamler, så vi fik ikke nogen hjertestarter nærmere end den, der for øjeblikket hænger på kvindekrisecentret. Jeg kan tilføje, at Jeanette efter bestyrelsens beslutning så heller ikke gjorde meget for at få folk til at melde sig. Hendes projekt var ikke at skaffe campingpladsen en hjertestarter, hendes bevæggrund for initiativet var, at den skulle være placeret et lettilgængeligt sted i kvarteret.
Parkerede biler
Nogle beboere har udtrykt deres bekymring over de mange parkerede biler både på Lærkevej, og også på sidevejene. Ikke blot udgør disse biler en daglig trafikforhindring for kvarterets beboere og de personer, der har deres naturlige gang i kvarteret (postvæsenet, skraldemænd, håndværkere osv. – og det kunne jo også være redningskøretøjer), men først og fremmest udgør de en risiko for påkørsler. Det er svært som bilist at kunne se et barn bag en af de parkerede biler, og selv ved lav fart er der en reel risiko for at påkøre et barn, der pludselig løber frem bag en af de parkerede biler. Derfor skal jeg opfordre til, at beboerne parkerer i egen indkørsel i stedet for på vejen.
Årets aktiviteter
 • Loppemarkedet blev ikke til noget pga for få tilmeldte.
 • Turen til Skovly havde med op mod 30 deltagere en fin opbakning.
 • Skt. Hans aften på stranden havde også stor tilslutning, og i år var det både med bål og heks, der hylede hele vejen hjem til Bloksbjerg
 • Vejfesten havde med godt 30 voksne igen en ganske pæn opbakning.
Medlemmer
Foreningen oplever en lille medlemstilgang. Oprindelig var vi jo primært en forening specielt for svenskehusene – og så lige Hattie og Mogens (L25). Men så kom først Stine og Brian (L31) og ville gerne være med i foreningen, og senest i år har Eja og Bobby (L33) og Camilla og Martin (H81) meldt sig ind i vores forening. De skal være hjerteligt velkomne.
Der er ikke siden august 2018 sket udskiftninger i svenskehusene, men F2 er dog blevet solgt, og der flytter her i efteråret Louise og Kasper samt deres børn ind efter Lene og Niller. Det er glædeligt, at vi igen har fået så mange børnefamilier, som sætter lidt liv i kludene i kvarteret.
Foreningens regnskab
Bilag kommer
Total Page Visits: 104
Total Website Visits: 1141199

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.