Generalforsamlingen 2020

Ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Nørrevang
søndag 16.08.2020
D A G S O R D E N og R E F E R A T
(18 husstande var repræsenteret ved generalforsamlingen).
1. Valg af dirigent og referent
 • Dirigent: Christian Thøgersen.
 • Referent: Christian Thøgersen.
 • Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt og generalforsamlingen derfor beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Se beretningen længere nede på siden.
Formandens beretning affødte kun få kommentarer:
 • Det blev besluttet i 2021 at gennemføre samme arrangementer som i 2020, dvs.
  • fastelavn (tovholder: Kristian (L10)),
  • loppemarked (tovholdere: Vivian (B7) of Berit (F5)),
  • udflugt til Skovly (tovholder: Vibeke (L7)),
  • Sankt Hans (tovholdere: Vibeke (L7), Jane (L19) og Karen (L4))
  • samt vejfest (tovholdere: Jeanette (L13) og Karen (L4)).
 • Formandens beretning blev godkendt.
3. Foreningens regnskab –
herunder fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Regnskabet kan læses længere nede på denne side.
Kassereren vil fremlægge to budgetforslag, ét som vil fastholde kontingentet på 100 kr. årligt og ét som vil betyde et kontingent på 150 kr. årligt (se nederst på siden).
Forslag:
1. Ved fastholdelse af kontingentet på 100 kr. vil der være delvis deltagerbetaling ved foreningens arrangementer,
2. Ved en forhøjelse til 150 kr. vil foreningen kunne finansiere arrangementerne inden for en “ansvarlig” økonomisk ramme.
Bestyrelsen anbefaler forslag nr. 2.
 • Kassereren redegjorde for et mindre underskud, hvorefter regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
 • Generalforsamlingen vedtog forslag 2 og dermed et kontingent på 150 kr. årligt fra regnskabsåret 01.07.20-30.06.21. Beløbet opkræves i løbet af regnskabsåret.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 • Kristian Pihl (L10)
 • Bent Schiøtt Hansen (L19)
 • Carl-Otto Toudal (L13)
Revisor på valg:
 • Viggo Andersen (L23)
 • Alle opstillede blev genvalgt.
5. Indkomne forslag
Forslag: Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg på højst 6 medlemmer af foreningen med henblik på udarbejdelse af et forslag til bevarende lokalplan for træhuskvarteret på Lærkevej, Birkevej og Fyrrevej (Nørrevang).
Baggrund: De fleste beboere i svenskehusene har sikkert haft en opfattelse af, at den tinglyste deklaration fra 1949 og Rønne Kommunes vejledning fra 1984 var en “lov” for svenskehuskvartererne. Dette er dog ikke tilfældet. Deklarationen giver kommunalbestyrelsen en påtaleret over for ændringer i kvartererne, men denne ret kan være en kompliceret affære at hævde. Derfor er der behov for en anden og meget klarere løsning for at styre udviklingen i svenskehuskvartererne, og denne løsning er en lokalplan.
Modsat en deklaration er lokalplanen en lov, der er bindende for husejerne, og dens indhold skal være så klart formuleret, at der aldrig kan herske tvivl, om bestemmelserne er overtrådt eller ej. Selv om Regionskommunen har administreret efter deklaration og bestemmelser, så er man dog blevet klar over, at der skal udarbejdes lokalplaner, hvis udviklingen i svenskehuskvartererne skal kunne styres, og derfor vedtog Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 28.05.2018 en hensigtserklæring om at udarbejde en lokalplan for svenskehusene. Beslutningen er dog aldrig blevet fulgt op af noget planlovsarbejde.
Bestyrelsens plan: Det er bestyrelsens opfattelse, at Nørrevang er det mest unikke af svenskehuskvartererne, og at det trods mange ændringer stadig har meget af sit oprindelige særpræg. Derfor finder vi det uhensigtsmæssigt, at der ikke endnu er blevet fulgt op på beslutningen af 28.05.2018. For at fremskynde processen har vi derfor forestillet os, at vi med udgangspunkt i den gældende deklaration og de vedtagne bestemmelser om træhuskvartererne udarbejder et udkast til lokalplan for vores område. Dette forslag vil vi efter høring og vedtagelse i grundejerforeningen tilstille kommunen til politisk behandling.
På generalforsamlingen ønskes en kort drøftelse af, hvad der er vigtigt at få med i lokalplanen, hvorefter der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med sagen.
For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at en eventuel lokalplan kun vil have fremadrettet virkning. Man kan ikke med lokalplanen i hånd forlange allerede foretagne ændringer ført tilbage.
Generalforsamlingens beslutning:
 • Det blev under en grundig behandling af emnet præciseret, at hensigten med en lokalplan er at udarbejde en række retningslinjer, der skal sikre, at kvarterets særpræg opretholdes, samtidig med, at der udarbejdes rammer og vejledning for, hvordan den enkelte beboer kan tilpasse sin bolig til nutidens behov under hensyntagen til dette særpræg.
 • Der nedsattes på generalforsamlingen et udvalg bestående af: Kristian (L9), Niels (L4), Nanna (B5) Else/Viggo (L21) og Carl-Otto (L13). Efterfølgende har både Bent (F5) og Henriette (L15) meldt sig til deltagelse i udvalget.
 • En forudsætning for udvalgets endelige etablering er, at der kan etableres et samarbejde med kommunen omkring udarbejdelsen af en lokalplan.
 • Formanden tager den indledende kontakt til kommunen og indkalder udvalget efterfølgende.
 • Generalforsamlingen opfordrede formanden til at udsende pjecen “Information om de svenske træhuse i Rønne”, vedtaget af Rønne Byråd i 1984, til alle husstandene i svenskehusene og ikke mindst til nytilflyttere. Formanden lovede at se på, om det var muligt at skaffe pjecen.
6. Eventuelt
 • Der drøftedes trafikproblemer (faren ved børn på vejen kontra den kørende trafik), ligesom det blev nævnt, at specielt kirsebærtræernes rødder mange steder ødelægger fortovene.
Formandens/bestyrelsens beretning
Vi startede året i fin stil med at tage en gammel tradition i foreningen op på ny. Den 23. februar mødtes en stor flok voksne og børn i køligt, men solrigt vejr på legepladsen og slog katten af fastelavnstønden. Kristian (L10) var tovholder og havde sørget for indkøb af solide tønder, hvor der skulle arbejdes hårdt for sagen. Stine og Brian (L31) sponserede kakaomælk og Sidsel og Eja havde sørget for fastelavnsboller. Da børnene fra vores kvarter jo ofte mødes og leger på legepladsen med børnene fra Frydenlundsvej, havde vi inviteret børnene med derfra til at deltage i løjerne. Bagefter var der enighed om, at arrangementet havde været en succes, og en forælder fra Frydenlundsvej syntes, det ville være en fin idé, hvis man de næste par år kunne lade ansvaret for arrangementet gå lidt på skift mellem de to veje. Det fandt vi alle kunne være en god idé – men nu må vi jo så se, hvad der sker næste år.
Men så var det jo, ca. fjorten senere, at landet blev lukket ned. Der var blevet indkaldt til bestyrelsesmøde, men det blev indtil flere gange skudt ud i det uvisse. Først omkring starten af juni trådte vi sammen for at overveje, om vi overhovedet kunne gennemføre nogle af vores arrangementer. Vi blev enige om at prøve at gennemføre så meget som muligt under skyldig hensyntagen til sikkerhed mod smittespredning af Covid-19.
Udflugten til Skovly blev derfor gennemført og var vist en succes – som sædvanligt, fristes man næsten til at sige – og der var også rigtig mange til Sankt Hans på stranden et par dage senere. Deltagerne (også mange, der ikke var fra foreningen) stod pænt spredt, Judith (F4), Jane (L19) og Vibeke (L7) havde kreeret den smukkeste heks og aftenen var en af de helt vidunderlige, som varslede om en sommer, der så alligevel aldrig rigtig kom i gang før her til sidst på sæsonen. Jeg selv havde trykt en hel masse eksemplarer af Midsommervisen, men den glemte vi helt at synge!!
I går aftes gennemførte vi så vejfesten med en næsten overvældende tilslutning med 39 voksne og 20 børn i meget forskellige aldre.
Loppemarkedet måtte udskydes på grund af forsamlingsrestriktionerne, men skulle så blive til noget i september. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange deltager.
Sidste år talte vi om at samle ind til en hjertestarter, men på grund af coronaen blev indsamlingen i foråret aflyst. På tidspunktet for aflysningen havde fem meldt sig til at samle ind (der skulle være minimum 15), og gruppen er blevet slettet, selv om der bliver en indsamling sidst i august. Da der også stadig hersker lidt uklarhed over de økonomiske konsekvenser for foreningen ved at modtage en hjertestarter, så har Jeanette, som egentlig var initiativtager til gruppen, valgt at henlægge sagen indtil videre.
Sædvanen tro lavede formanden ved juletid en lille konkurrence med både en voksen- og barnepræmie. At tale om en succes ville nok være at overdrive – 7 familier deltog i voksenkonkurrencen, 1 i børnekonkurrencen. L14 vandt voksenpræmien, og L8 børnepræmien.
Og så til det alvorlige: Som det fremgår af dagsordenen har bestyrelsen her kort før generalforsamlingen haft et møde vedrørende udarbejdelse af en bevarende lokalplan for vores kvarter. Vi er blevet klar over, at den gældende deklaration og BRK’s retningslinjer for svenskehusene måske ikke har den lovmæssige karakter, som vi alle i bestyrelsen egentlig troede, de havde. Det kommer vi til under punkt 5.
Foreningen har som bekendt en hjemmeside, men er den egentlig nødvendig, bliver den brugt. Jeg bruger ind imellem en del tid på dens vedligehold, men har nok fornemmelsen af, at det kunne være lige meget. Ind imellem lægger jeg lidt billeder på fra vores arrangementer – nogle med adgangskode af hensyn til privatlivets fred – men jeg ved ikke, om de egentlig bliver set. Skal vi nedlægge siden eller beholde den??
Kvarteret har fået et par nye beboere på Fyrrevej nr. 2 (Louise Flade og Carsten har afløst Lene og Niller).
Desværre har vi ikke undgået dødsfald iblandt beboerne i det forløbne år. Efter at have været på plejehjem i et par år gik Hattie (L25) bort her i foråret, og foreningen sendte som vi plejer en bårebuket.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Under beretningen kunne jeg tænke mig, at vi kort evaluerede årets arrangementer og valgte tovholdere på de enkelte arrangementer til næste år.
Og så skal der for øvrigt fra bestyrelsen lyde en tak til alle tovholdere og andre beboere, der har hjulpet til med afviklingen af arrangementerne, uden deres hjælp havde det været helt håbløst. Og tak til Kristians (L9) forældre, som forærede os et bord-bænkesæt til legepladsen.
Foreningens regnskab
Forslag til budget 2020/21
Total Page Visits: 85
Total Website Visits: 1141190