Generalforsamlingen 2011

——-

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 21.08.2011. Herunder følger dagsorden og referat:

——-

1. Valg af dirigent og referent 
 • Steffen Hyldig valgt som dirigent. 
 • Christian Thøgersen valgt som referent.
 • Efterfølgende konstaterede dirigenten, at
  generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne
2. Formandens beretning

Formandens beretning kan læses nedenfor.

Formandens beretning:

 • Fældning og nyplantning af træer på legepladsen.
 • Vejtræer.
 • Opstilling af forskellige legeredskaber der henvender sig til legepladsens målgruppe (som
  er indtil 15 år)
 • Postkasser
  – selvstændigt punkt
 • Vand i kældrene – selvstændigt punkt. 

Efterfølgende debat om vejtræernes fremtid. Her var der enighed om at bevare træerne.   

Beretningen godkendt.

3. Foreningens  regnskab –

herunder  fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. årligt pr. ejendom.

 • Det reviderede regnskab blev godkendt.
 • Kontingent fortsat kr. 50,-/årligt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

a) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Karina  Pihl (L9) og Jens Mølsted (L10).

Jens Mølsted er villig til genvalg, mens Karina
Pihl
ikke ønsker genvalg.

Eventuelt interesserede i den ledige bestyrel-sespost kan meddele deres kandidatur til forman­den, Lærkevej 13, tlf. 6128 4650 eller på
mail
carl-o@carl-otto.dk.

b)  Revisor Viggo Andersen (L23) er villig til gen-valg.

 • a) Jens Mølsted genvalgt og Steffen Damgaard indtræder i bestyrelsen i stedet for Karina Pihl
 • b) Viggo Andersen genvalgt.

5. Postkasser

Indtil videre er der ikke blevet givet nogen form for dispensation fra de  nye regler om postkassernes placering fra 1. januar 2012. Derfor skal vi på generalforsamlingen be­slutte, hvordan vi skal gribe  sagen an.

Enkelte beboere har allerede opstillet postkasser i henhold til de nye regler, mens andre har kasser, der opfylder reglerne, og som blot skal flyttes til skellet.

De øvrige skal jo så anskaffe postkasser og placere disse korrekt inden 2012.      

– Skal det være op til de enkelte husstande at anskaffe de ”korrekte” postkasser, eller skal vi foretage et fælles indkøb af en eller to typer (evt. sammen med andre grundejerforeninger) og på den måde måske få lidt rabat på indkøbet?

– Og hvad med monteringen, vil den enkelte selv grave stander ned, eller skal vi hyre hjælp udefra i fællesskab?

 • Vi må indstille os på at der skal etableres postkasser ved skel. Generalforsamlingen anbefaler at de postkasser den enkelte grundejer opsætter, bliver hvide. Bestyrelsen arbejder fortsat med emnet, bl.a. sammen med andre grundejerforeninger, og  modtager fortsat forslag til forskellige typer. Derfor modtages forslag indtil den 15. september.

6. Vandet  i kældrene

Repræsentanter fra bestyrelsen skal mødes med Bornholms Forsyning d. 23.08.2011 om problemerne med de efterhånden hyppige oversvømmelser af vores kældre. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge sine overvejelser og strategi­er for forhandlingen med Forsyningen, ligesom de enkelte beboere opfordres til at være med til at ”klæde” bestyrelsen ordentligt på til dette møde.

 • Bestyrelsen imødeser mødet med ”Forsyningen” den 23. august. Her forventes at kommunen fremkommer med et konkret forslag til hvordan fremtidige oversvømmelser af kældre kan undgås. Sker dette ikke vil der blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling!

7. Årets  arrangementer

a)  Loppemarked: De sidste to år har loppe-markedet måttet aflyses på grund af for rin­ge tilslutning. Skal vi prøve endnu engang, eller skal vi helt skrinlægge dette arrange­ment, eller skal vi finde en helt ny form osv., osv.?

b) Vejfesten: Dette arrangement har haft god tilslutning og  foreslås videreført. Forslag til dato: Lørdag d. 18.08.2012. Generalforsamlingen ned-sætter et festudvalg. I 2011 består festudvalget af Anne Bysted (L5), Kristian Pihl (L9), Jeanette Werner (L13), Kirsten Tjørnholm (L17) og Ditte Toudal (L14).

c) Generalforsamlingen foreslås afholdt søndag d. 26.08.2012. 

d) Forslag til helt nye arrangementer?

 • Loppemarkedet søges gennemført den 19. maj.
  (Håber på stor tilslutning).
 • Vejfest den 18. august. Festudvalg består nu af:, Anne, Kirsten Tjørnholm, Ditte, Kristian Pihl, Vibeke og Jeanette.
 • Generalforsamling den 26.august.

8. Indkomne  forslag

Erik Schjeldal fremsætter følgende forslag:

I forlængelse af ønsket om et vist helhedspræg, når Nørrevangskvarteret nu skal have postkasser ude ved vejskellet, vil jeg foreslå, at grundejerforeningen opfordrer ejerne af de gule trævillaer på Lærkevej  til at værne om skodderne på husene, og genopsætte eventuelt manglende skodder. De hvide skodder giver Lærkevej et særligt ”pift” i udseendet. Og så er det jo også tinglyst på ejendommene, at udseendet af husene ikke må ændres.

 • Forslaget blev vedtaget.

9 Eventuelt

 • Der blev udtrykt bekymring for at indsættelsen af hurtigfærgen Leonora Christina, har betydet større bølger som når længere op på stranden og stranden derved reduceres.
 • Det drøftedes kort, om mågerne er et problem. Man enedes om evt. at tage problemet op på næste års generalforsamling.

 

Bilag til punkt 1: Formandens beretning 2011

På generalforsamlingen i 2010 nedsattes en trægruppe bestående af Kirsten, Erik og jeg selv. Vi mødtes i løbet af efteråret og sendte nogle forslag frem til Morten Bach i gartnerafdelingen

 • Til erstatning for det mirabelletræ, som kommunen fældede i marts, kunne vi i foreningen ønske os, at der blev plantet 3 paradisæbletræer ved bordet på legepladsen. Vi forestiller os, at træerne leveres som bar­rodstræer snarest muligt, og at grundejerforeningen selv sørger for plantning, mens gartnerafdelingen betaler for træerne. Grundejerforenin­gen påtager sig også gerne opgaven med at indkøbe træerne.

 • Den store lærk på legepladsen har mange tørre grene og en ikke særlig harmonisk vækst. Derfor kunne vi tænke os, at gartnerafdelingen fælde­de lærketræet, hvilket kunne fremme væksten af den røn, der står place­ret lige under lærketræet.

 • Ejeren af Lærkevej 13 har plantet en del roser op ad hegnet ind mod legepladsen og tilbyder derfor også at foretage beskæring af den vilde rose, der vokser på legepladsen op ad hegnet ind til nr. 13.

 • Udvalget anmoder om, at der ikke foretages beskæring af kirsebærtræerne på de tre veje i Nørrevang. Det er udvalgets opfattelse, at træerne bør udvikle en naturlig krone og måske så på et tidspunkt evt. blive beskåret på siderne af hensyn til trafikken. For øjeblikket mener vi ikke, at træernes krone på nogen måde er til gene eller hindring for den beskedne trafik på vejene, hvorfor beskæring er unødvendig.

Der gik lang tid uden svar, og i hvert fald blev enhver tale om vinterplantning jo som bekendt gjort umulig af de vejrmæssige omstændigheder.

 Da jeg syntes, vi havde ventet længe nok, rykkede jeg Morten Bach for et svar og fik til min store overraskelse i april denne tilbagemelding:

 • Der bliver plantet tre paradisæbletræer af typen Malus Baccata “Brandkjaer”. Det betyder at vi må fjerne det faststående borde-bænke­sæt, men det bliver erstattet af et fritstående borde-bænkesæt.

 • Lærken bliver fjernet. Til efteråret bliver der plantet to eller tre træer af samme art som den stående røn.

 • Det er taget til efterretning, at nr. 13 beskærer rosen.

 • Kirsebærtræerne er Gert Mogensens driftansvar. Som træerne er beskåret nu tror jeg ikke at de kan udvikle sig til at blive meget højere. Måske skulle man på vejen i stedet satse på at aftale med enkelte grundejere at de placerer træer i forhaverne og at træerne kan udvikle sig til store fuldkronede træer som f.eks. den meget smukke birk der står i bunden af Lærkevej. Måske kunne der aftales med kommunen at de sponserer træerne da kommunen så slipper for at passe kirsebærre­ne der fjernes når de andre strategisk placerede træer plantes. Det jeg her har skrevet er alene en strøtanke, der kan være bevæggrunde for kirsebærtræerne som jeg ikke kender til osv.

Og som det står skrevet, er det sket. Der mangler kun at blive plantet røn, hvilket efter planen altså skal ske her til efteråret. Mortens tanker om kirse­bærtræerne har vi indtil videre ikke drøftet nærmere i bestyrelsen. De er dog blevet beskåret i et vist omfang.

Mens vi er ved legepladsen, så kan I jo se, at der er kommet lidt legeredska­ber. Allerede inden generalforsamlingen sidste år havde vi rettet henvendelse til kommunen om at få lidt flere legeredskaber, og her for ganske nylig mødte et par folk op og ”plantede” de nye ting. Foreningen har ikke været involveret i beslutningen om de nye redskaber, men valget af dem skal sandsynligvis ses i lyset af, at der er tale om en småbørnslegeplads. Om der kommer mere, ved jeg ikke lige for nærværende.

Ellers har året stået i vandets og postkassernes sag.

Med hensyn til vandet så havde repræsentanter for bestyrelsen (Bent og un­dertegnede) samt Erik et – hvad vi oplevede som et godt – møde med tre re­præsentanter for Forsyningen 14.10.2010. Der blev fra begge sider spillet mange kort på bordet, og Forsyningen lovede at undersøge en række forhold nærmere. Resultatet af disse ville de melde tilbage i løbet af foråret 2011, li­gesom de lovede os et nyt møde om sagen. Da foråret nærmede sig sin af­slutning – nærmere bestemt 31.05.2011 – og vi intet havde hørt, rykkede jeg Forsyningen for et svar.

Det kom, og selv om jeg ikke havde forventet mig alt for meget på forhånd, må jeg tilstå, at svaret var en stor skuffelse. Jeg oplevede det, som om man intet havde foretaget sig – bortset fra at drøfte, hvad der var det letteste (= det billigste) for kommunen. Der blev ikke redegjort for én eneste gennemført undersøgelse eller resultatet heraf. Det eneste, vi fik oplyst, var, at Nørre­vangs-kvarteret i Spildevandsplan 2012 vil få såkaldt LAR-status, hvor samtli­ge beboere forpligtes til inden for 3-5 år efter spildevandsplanens vedtagelse at koble deres overfladevand af kloakken og lade det nedsive på grunden. Be­styrelsen fandt det naturligvis helt uacceptabelt, at man på den måde udeluk­kende gjorde det til beboernes opgave at sørge for at løse vandafledningspro­blemerne, hvilket vi gjorde Forsyningen opmærksom på samtidig med, at vi efterlyste de manglende undersøgelser samt bad om en redegørelse for nogle meget vage vendinger i Forsyningens svar omkring tilskudsmuligheder. Det affødte så, at vi blev indbudt til møde med Forsyningen 23.08.2011.

Hvad angår postkasserne, så har vi været i stadig kontakt med Grundejerfore­ningen Svea. I begge foreninger har vi valgt en afventende holdning, bl.a. for­di vi har afventet svar på forskellige foreningers ansøgning om dispensation fra de nye regler. Alt tyder dog på, at vi ikke bliver fri for at placere vores postkasser i skellet, så vi skal derfor under punkt 5 blive enige om en strategi, som både økonomisk og æstetisk er tilfredsstillende for os alle sammen.

Så må vi erkende, at vi lever i et land, hvor Leif Panduros bog Rend mig i Traditionerne har sat sit spor. I hvert fald måtte vi atter i år opgive at gennemføre vores tidligere så traditionelle loppemarked. Det er lidt ærgerligt, eftersom vi på den måde ellers på hyggelig og munter vis får markeret, at vores vinterhi er overstået, og at vi nu atter kan se frem til at snakke sammen over hækkene og på vejen.

Så er det jo heldigt, at vores vejfest stadig kan samle så mange, som den gør. Jeg håber også, den bliver til noget i år, selv om tilmeldingen indtil videre vist er gået lidt trægt. Men sidste frist for tilmelding er i dag, så derfor vil jeg opfordre så mange som muligt til at deltage og få nogle gode timer sammen.

Foreningens hjemmeside har pænt med besøg, mellem 10 og 20 om dagen (jeg tegner mig dog selv for en del, når jeg logger ind for at se, hvordan fore­tagne ændringer ser ud). Siden har i længere tid været under omlægning, og det tager desværre langt mere tid end forudset. Derfor er den heller ikke helt på plads endnu.

På generalforsamlingen sidste år efterlyste man, at det på hjemmesiden dels skulle være muligt at skrive kommentarer og meninger, som andre så kunne kommentere på, ligesom der blevet givet udtryk for, at det var vigtigt, man kunne skrive direkte til foreningen på hjemmesiden. Begge dele har man kun­net nu i det sidste trekvarte år, og muligheden har åbenbart været stærkt savnet. Indtil videre har jeg modtaget en test-kommentar fra Peder, ligesom Steffen Damgaard har skrevet en kommentar omkring Naturstyrelsens planer for Blykobbe Plantage. Og via kontaktformularen, hvor man skriver mails di­rekte til foreningen, har jeg modtaget to tilmeldinger til foreningens nyheds­mailliste.

Det får mig til at påpege, at der stadig er en del af jer, der ikke er på mailli­sten. Det er naturligvis helt frivilligt, men indebærer dog den fordel, at I lø­bende vil blive orienteret om verserende brevvekslinger som f.eks. den med Forsyningen, hvilket jeg ikke umiddelbart lægger ud på hjemmesiden. Ligele­des får I besked, når jeg har lagt noget ind på hjemmesiden, som jeg synes I bør se. Derfor, hvis I vil følge med i foreningens liv og bestyrelsens arbejde, så vil jeg anbefale jer at komme på maillisten. Det er kun de allervigtigste ting som f.eks. indkaldelse til generalforsamling, der indtil videre fortsat vil blive husstandsomdelt.

Til slut vil jeg konstatere, at det har været et stille år Nørrevangskvarteret, når vi altså ser bort fra vejrets hærgen i december-januar samt i juli. Der er hverken flyttet familier til eller fra, og der er så vidt vides ikke sket børneføds­ler.

Carl-Otto Toudal

———-

Bilag til punkt 2: Regnskab – herunder fastsættelse af kontingent